ŚREDNIOWIECZNE KOŚCIOŁY HALOWE NA ŚLĄSKU. CZĘŚĆ 4. KOŚCIOŁY W OKRESIE OD XIII DO POŁOWY XVI W.
 
HANNA KOZACZEWSKA-GOLASZ
  
Artykuł stanowi posumowanie trzech wcześniejszych publikacji o halowych kościołach wznoszonych na Śląsku w kolejnych stuleciach od XIII do połowy XVI w. Przedstawiono zmiany, jakie zaszły w tym okresie w układach przestrzennych bryły i wnętrza, konstrukcji, systemach sklepiennych. Ukazano także detale architektoniczne, podkreślając wiodące i nowe elementy. Wszystkie istotne etapy w kształtowaniu kościołów, ich wnętrz i detali znalazły odzwierciedlenie w rysunkach i fotografiach.
  
Słowa kluczowe: Śląsk, architektura gotycka, kościoły halowe