Komitet Architektury i Urbanistyki PAN został powołany w 1952 r.

Tematyka prac KAiU dotyczy podstawowych zagadnień dla nauki polskiej – w dziedzinie architektury i urbanistyki.

Dziedzina ta definiowana jest jako sztuka tworzenia ładu w otoczeniu dla lepszego dostosowania go do wielorakich materialnych i niematerialnych potrzeb ludzi, przez planową przemianę środowiska materialnego i wznoszenie struktur oraz budowli będących ich dziełem.

 Podstawowe cele działań Komitetu dotyczą badań nad tworzeniem i zachowaniem ładu przestrzennego, w zakresie :

-  architektury, a zwłaszcza środowiska mieszkaniowego;

- urbanistyki, w tym szczególnie humanizacja środowiska miejskiego;

- dziedzictwa kulturowego w skali architektonicznej i urbanistycznej, w tym krajobrazu naturalnego i zbudowanego.

Zakres działania Komitetu AiU PAN: projektowanie i wznoszenie budynków i ich zespołów oraz związane z tym planowanie przestrzenne, urbanistyka, kształtowanie krajobrazu, architektura wnętrz, wzornictwo detali, sprzętów, tworzenie i zachowanie środowiska naturalnego, zabudowanego i kulturowego.