SPRAWOZDANIE Z IV PLENARNEGO ZEBRANIA KOMITETU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK W KADENCJI 2011-2014
Kazimierz nad Wisłą, 1-2 czerwca 2012

IV plenarne zebranie Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk odbyło się 1.-2. czerwca 2012 w Domu Architekta Stowarzyszenia Architektów Polskich. Program spotkania obejmował następującą problematykę: sprawy informacyjne i bieżące, dwudniową sesję naukową p.t. „Wielokulturowość w dziełach architektury Ziemi Lubelskiej”, a także zebranie Prezydium Komitetu. W zebraniu wzięło udział 20 członków KAiU.

1. czerwca 2012

Przebieg obrad :

 • powitanie zgromadzonych i przedstawienie planowanego programu posiedzenia – Przewodniczący KAiU prof. Zbigniew Bać.
 • wręczenie nominacji nowym członkom Komitetu Architektury i Urbanistyki w kadencji 2011-2014. Nominacje otrzymali: prof. Lucyna Nyka, prof. Wojciech Buliński, prof. Andrzej Gawlikowski, prof. Wojciech Kosiński, prof. Wacław Celadyn, prof. Bogusław Szmygin oraz dr Wojciech Januszewski.
 • relacja z uroczystej sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN z okazji obchodów sześćdziesięciolecia istnienia Polskiej Akademii Nauk – prof. Zbigniew Bać
 • relacja z przebiegu spotkania przewodniczących komitetów PAN z wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk – prof. Mirosławą Marody i Dziekanem Wydziału IV Nauk Technicznych – prof. Marianem Kaźmierkowskim, przedstawienie aktualnych tendencji w zmianach struktury organizacyjnej PAN – prof. Zbigniew Bać
 • ponowne omówienie potrzeby umieszczenia dyscypliny architektura i urbanistyka na liście paneli Narodowego Centrum Nauki i działań Komitetu w tej sprawie – prof. Lucyna Nyka, prof. Sławomir Gzell

Seminarium naukowe pod tytułem „Wielokulturowość w dziełach architektury Ziemi Lubelskiej” :

 • wprowadzenie i zarys podejmowanej tematyki, ze szczególnym podkreśleniem problemów konserwatorskich i transformacji krajobrazu w Kazimierzu Dolnym – profesor Konrad Kucza-Kuczyński
 • przedstawienie założeń strategii konserwatorskiej Kazimierza w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat oraz aktualnych tendencji i zagrożeń w zakresie ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego – Jerzy Żurawski – były, wieloletni konserwator zabytków w Kazimierzu i Dyrektor Muzeum Nadwiślańskiego.
 • dyskusja problemowa; wniosek: właściwa ochrona dóbr kultury może być zapewniona jedynie poprzez uniezależnienie konserwatorów lokalnych od organów władz samorządowych i bezpośredniej podległości Generalnemu Konserwatorowi Zabytków – członkowie KAiU PAN
 • spotkania w ramach sekcji naukowych Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN – opracowanie założeń programowych sekcji w kadencji 2011-2014.

2. czerwca 2012

Druga część seminarium naukowego :

 • prezentacja dorobku i perspektyw rozwoju Wydziału Architektury i Budownictwa Politechniki Lubelskiej
 • referat od tytułem „Rekomendacja o historycznym krajobrazie miejskim (HUL) – zmiana paradygmatu w ochronie dziedzictwa kulturowego – prezes Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS) profesor Bugusław Szmygin.
 • odczytanie referatu prof. Danuty Kłosek-Kozłowskiej p.t. . „Historyczny Krajobraz Miejski (Historic Urban Landscape - HUL) – uwagi metodologiczne do propozycji międzynarodowego standardu ochrony”
 • dyskusja problemowa – prof. Andrzej Baranowski, prof. Lucyna Nyka, prof. Jan Maciej Chmielewski, prof. Konrad Kucza – Kuczyński, prof. Zbigniew Paszkowski, prof. Wacław Celadyn, prof. Wojciech Buliński, prof. Wojciech Bonenberg, prof. Marian Fikus.

W referatach i dyskusji podjęto temat rekomendacji o krajobrazie miejskim, będącej nowym dokumentem Zgromadzenia Generalnego UNESCO o dużej randze i znaczeniu w kwestii konserwacji zabytków i ochrony krajobrazu kulturowego. Wyczerpująco omówiono założenia dokumentu, relację do tradycyjnej doktryny konserwatorskiej, szanse i zagrożenia płynące z ewentualnego wdrożenia rekomendacji, a także rolę konserwatorów zabytków, samorządu i projektantów w obliczu nowych wytycznych.

Zebranie Prezydium Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN.

Przebieg zebrania:

 • sprawozdania z prac sekcji Architektury, Urbanistyki oraz Historii i Konserwacji – przewodniczący poszczególnych sekcji naukowych KAiU PAN
 • Ustalenie terminów kolejnych zebrań plenarnych KAiU PAN:
 • V Zebranie Plenarne KAiU PAN – Wrocław, 20 października 2012

seminarium naukowe p.t. „Habitaty – architektura socjalna”.

 • VI Zebranie Plenarne KAiU PAN – Poznań, 11 stycznia 2013

seminarium naukowe p.t. „Wizja architektury jutra”.

 • VII Zebranie Plenarne KAiU PAN – Gdańsk, 24 maja 2013

seminarium naukowe

 • VIII Zebranie Plenarne KAiU PAN – Warszawa, 11 października 2013

seminarium naukowe p.t. „Systemy kształcenia architektów i urbanistów”.

 • IX Zebranie Plenarne KAiU PAN – Łódź, 29 listopada 2013

seminarium naukowe „PROREVITA”.

 • X Zebranie Plenarne KAiU PAN – Szczecin, wiosna 2014

seminarium naukowe

 • sprawozdanie Redaktor Naczelnej Kwartalnika Architektury i Urbanistyki Prof. Danuty Kłosek – Kozłowskiej z prac redakcji
 • omówienie kwestii finansowych i postępów w działaniach związanych z ubieganiem się o zwiększoną punktacje wydawniczą, prezentacja nowej, międzynarodowy skład Rady Naukowej.

Na tym obrady zakończono.

Kazimierz Dolny, 2. czerwca 2012
dr Wojciech Januszewski prof. Zbigniew Bać
Sekretarz Naukowy Przewodniczący
KAiU PAN KAiU PAN