SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA KOMITETU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK
SPRAWOZDANIE
Z POSIEDZENIA KOMITETU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK
05-12-2011

Posiedzenie KAiU PAN odbyło się w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki w dniu 2011-12-05 w godzinach 13:30 – 15:00

Zebranych – zaproszonych członków Komitetu, wybranych na nową kadencję przywitał Dziekan Wydziału IV - Marian Piotr Kaźmierkowski, prof., członek korespondent PAN, który przedstawił sytuację Komitetu AiU w strukturze PAN w świetle obowiązujących nowych ustaleń (ustawa z dnia 3 kwietnia 2010):

Dziekan Wydziału IV - prof. Marian Piotr Kaźmierkowski wręczył nominacje członkom Komitetu AiU, wybranym na nową kadencję 2011-2014. Nominacje odebrali obecni na zebraniu członkowie Komitetu: prof. Zbigniew Bać, prof. Wojciech Bonenberg, prof. Dariusz Kozłowski, prof. Maria Misiągiewicz, prof. Sławomir Gzell, prof. Zbigniew Paszkowski, prof. Krzysztof Pawłowski, prof. Jacek Gyurkovich, prof. Ewa Kuryłowicz, prof. Jan Chmielewski, prof. Andrzej Baranowski, prof. Stefan Wrona, prof. Marian Fikus, prof. Lech Kłosiewicz.

Dziekan Wydziału IV – prof. Marian Piotr Kazimierkowski po przedstawieniu sytuacji prawnej dotyczącej możliwości kandydowania członków Komitetu na stanowisko Przewodniczącego Komitetu - zaproponował przeprowadzenie wyborów.

 • Wybrana została w głosowaniu jawnym (jednomyślnie) Komisja Skrutacyjna w składzie zaproponowanym przez prof. Zbigniewa Bacia (innych kandydatur nie zgłoszono, kandydaci do składu komisji wyrazili zgodę na proponowaną funkcję): prof. Maria MIsiągiewicz, prof. Andrzej Baranowski, prof. Marian Fikus.
 • Prof. Marian Piotr Kazimierkowski zgłosił kandydaturę prof. Zbigniewa Bracia na stanowisko Przewodniczącego Komitetu AiU, który wyraził zgodę na kandydowanie na to stanowisko na okres nowej kadencji.
 • Prof. Lech Kłosiewicz zgłosił kandydaturę prof. Sławomira Gzella.
 • Prof. Sławomir Gzell podziękował za tą propozycję ale nie wyraził zgody na kandydowanie na stanowisko Przewodniczącego Komitetu AiU.
 • Ponieważ nie zostały zgłoszone inne propozycje, przeprowadzone zostało tajne głosowanie
 • Komisja Skrutacyjna po przeliczeniu głosów złożyła na ręce Dziekana Wydziału IV, prof. Mariana Piotra Kazimierkowskiego protokół z przebiegu tajnych wyborów .
 • W głosowaniu tajnym zdecydowaną większością głosów został wybrany na stanowisko Przewodniczącego Komitetu AiU w kadencji 2011-2014 prof. Zbigniew Bać (14 osób obecnych uprawnionych do głosowania; 13 głosów tak, 0 głosów nie, 1 głos wstrzymujący się).

Dziekan Wydziału IV – prof. Marian Piotr Kazimierkowski po przedstawieniu wyników wyborów złożył gratulacje prof. Zbigniewowi Baciowi. Przypomniał, że niezbędne jest aktualizowanie strony internetowej Komitetu – powinno się na niej pojawić sprawozdanie z ubiegłego roku, informacja o nowym składzie Komitetu i przeprowadzonych wyborach. Poinformował również, że w połowie 2012 roku planowane są wybory członków krajowych PAN. Wybory są wolne, nie ma limitów miejsc dla Komitetów, nie ma tez dodatkowego miejsca na członka krajowego dla Komitetu AiU. Komitet powinien określić jaka wysokość współczynnika Hirscha (wskaźnik h) jest właściwa i charakterystyczna dla specyfiki dyscypliny architektura i urbanistyka i poinformować jak plasuje się dyscyplina na tle europejskim.

Przewodniczący Komitetu AiU prof. Zbigniew Bać: podziękował zebranym za zaufanie i wybór na Przewodniczącego Komitetu. Poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłego w ubiegłym roku członka Komitetu AiU prof. dr hab. inż. arch. Macieja Kysiaka. Poinformował zebranych o powodach nieobecności kilku członków Komitetu (prof. W. Cęckiewicza, prof. E. Małachowicza, prof. A. Kadłuczki, prof. E. Trockiej-Leszczyńskiej). Poprosił o przemyślenie propozycji kandydatów na stanowiska Przewodniczących Sekcji Komitetu oraz na wybory członków dokooptowanych – uzupełniających skład Komitetu. Poinformował, że możemy w drodze wyborów na plenarnym posiedzeniu Komitetu dokooptować 7 wybitnych specjalistów, niekoniecznie architektów, którzy staną się pełnoprawnymi członkami Komitetu. Zaproponował, żeby wybory nowych członków oraz Przewodniczących Sekcji przeprowadzić na następnym zebraniu – w dniu 13 stycznia 2012 roku o godz. 12:00.

SPRAWOZDANIE
z II Zebrania Wyborczego KOMITETU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK
13.01.2012 r.

Zebranie odbyło się w Sali Rady Wydziału Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 55.

Program obrad:

 1. Wybory uzupełniające członków Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN
 2. Wybory V-ce Przewodniczących Komitetu oraz Przewodniczących Sekcji
 3. Sprawozdanie z działalności Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN w kadencji 2007-2010 za rok 2011
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski

Prof. Z. Bać - relacja ze Zgromadzenia Ogólnego PAN

Wręczenie nominacji członkom Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN

Wybory uzupełniające – obecnych uprawnionych do głosowania 16 członków

Wybór komisji skrutacyjnej:
- prof. dr hab. Andrzej Baranowski
- prof. dr hab. Nina Juzwa
- prof. dr hab. Marian Fikus

Zgłoszono 16 kandydatów

W głosowaniu tajnym wybrano 4 członków:
- prof. dr hab. Lucyna Nyka
- dr inż. Wojciech Januszewski (sekretarz naukowy)
- prof. dr hab. Wojciech Kosiński
- prof. dr hab. Danuta Kłosek-Kozłowska
Nowo wybrani członkowie potwierdzili udział w pracach Komitetu Architektury
i Urbanistyki PAN

W załączeniu przedstawiam przewidywany plan pracy na rok 2012 Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN:
I – Zebranie wyborcze – 13.01. 2012 r.
II – Zebranie Komitetu Architektury i Urbanistyki 16. Marzec 2012 r. – Kraków
Wydział Architektury, ul. Podchorążych 1, godz. 11°°-18°°
- Referaty: prof. Wiesław Celadyn - „Energia w architekturze”
prof. Wojciech Kosiński – „Geometria i natura”
prof. Andrzej Kadłuczka – „Architektura w Architekturze czyli zapętlona
czaso-przestrzeń i problemy konserwatorskie Krakowskiego
Rynku Podziemnego”
III – Zebranie Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN – 1-2 czerwiec 2012 r.
Kazimierz n. Wisłą
Temat ogólny: - „Wielokulturowość w dziełach architektury Ziemi Lubelskiej
Prowadzący: - prof. Konrad Kucza-Kuczyński
- prof. Bogusław Szmygin
IV - Zebranie Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN
19-20 październik - Wrocław – Wydział Architektury
Temat ogólny: - „ HABITATY 2012 – Architektura Socjalna” – referaty,
udział w warsztatach
Prowadzący: prof. Zbigniew Bać , dr Ada Kwiatkowska
V – Zebranie Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN – 7 grudzień 2012 r. – Poznań –
Wydział Architektury
Temat: - „Wizja architektury jutra”
Prowadzący: prof. Wojciech Bonenberg, prof. Marian Fikus

Ponadto uprzejmie informuję, że w kadencji 2007-2010 odbyły się dwa spotkania konsultacyjno-informacyjne w Zespole Integracyjno-Eksperckim ds. Budownictwa, Architektury i Infrastruktury.

Prof. Zbigniew BAĆ
Przewodniczący Komitetu
Architektury i Urbanistyki PAN