SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMITETU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK W ROKU 2010 - W KADENCJI 2007-2010

Działalność Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN w roku 2010 w kadencji 2007-2010:

1. Prezydium i Przewodniczący Sekcji KAiU w kadencji 2007-2010:

Przewodniczący: prof. Zbigniew Bać

Zastępcy Przewodniczącego: prof. Wojciech Buliński
prof. Konrad Kucza-Kuczyński

Przewodniczący Sekcji:

Sekcja Architektury: prof. Dariusz Kozłowski

Sekcja Urbanistyki: prof. Nina Juzwa

Sekcja Historii i Konserwacji: prof. Krzysztof Pawłowski

Inni:

Przewodniczący honorowy PAN: prof. Witold Cęckiewicz

Członek korespondent PAN: prof. Edmund Małachowicz

Sekretarz Naukowy: dr Ada Kwiatkowska

2. Tematyka zebrań plenarnych KAiU w roku 2010 w kadencji 2007-2010:

W roku 2010, w kadencji 2007-2010, odbyły się 3 plenarne spotkania Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN:

2.1 Pierwsze (dwunaste – w kadencji 2007-2010) plenarne spotkanie Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN odbyło się dnia 15.03.2010 roku w sali Rady Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, w godzinach 11.00-14.30. Program spotkania obejmował następującą problematykę: referat nt. „Maciej Nowicki – 100 lecie urodzin” – mgr inż. arch. Tadeusz Barucki, wybory kandydatów na Członka Korespondenta PAN, sprawozdanie z działalności Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN za rok 2009 - Przewodniczący Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN Prof. Zbigniew Bać, wolne wnioski. W XII Plenarnym spotkaniu KAiU PAN wzięło udział 15 uczestników – 14 członków Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN oraz 1 zaproszony gość (protokół z dn. 15.03.2010).

2.2 Drugie (trzynaste – w kadencji 2007-2010) plenarne spotkanie Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN odbyło się dnia odbyło się dnia 11.06.2010 roku w sali Rady Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, w godzinach 12.00-15.00. Program spotkania obejmował następującą problematykę: sprawozdanie z obrad Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk – prof. Zbigniew Bać, Polityka architektoniczno-urbanistyczna w sytuacji kryzysowej w Polsce: diagnozy i strategie rozwoju - wprowadzenie prof. Zbigniew Bać, prof. Konrad Kucza-Kuczyński, powołanie Sekcji Wystawiennictwa i Wzornictwa przy Komitecie Architektury i Urbanistyki PAN, problemy wydawnicze Kwartalnika Architektury i Urbanistyki PAN, omówienie propozycji nowego systemu punktacji w działalności naukowej w dyscyplinie architektura i urbanistyka – prof. Wojciech Boneneberg oraz sprawy bieżące. W XIII Plenarnym spotkaniu KAiU PAN wzięło udział 13 uczestników.

2.3 Trzecie (czternaste – w kadencji 2007-2010) plenarne spotkanie Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN odbyło się w dniach 24-25.09.2010 roku w sali obrad Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie. Program spotkania obejmował następującą problematykę: Stan dyscypliny Architektura i Urbanistyka – wprowadzenie prof. Andrzej Baranowski, prof. Zbigniew Paszkowski, Uniwersytet Przyszłości – prof. Janusz Rębielak, System punktacji w działalności naukowej w ramach dyscypliny Architektura i urbanistyka - prof. Wojciech Bonenberg, Wartość w polskiej architekturze współczesnej – jaka, gdzie, czyja - wprowadzenie przez zaproszonych architektów polskich, dyskusja i wnioski oraz sprawy bieżące. W XIV Plenarnym spotkaniu KAiU PAN wzięło udział 25 uczestników – 17 członków Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN oraz 8 zaproszonych gości. (protokół z dn. 24-25.09.2010).

2.4. Zebranie Prezydium Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN, Warszawa, 15.02.2010 r.
Omówiono: aktualne zagadnienia organizacji Komitetu – Powołanie nowych Sekcji: Architektury Wnętrz i Architektury Krajobrazu oraz Instytutu Architektury i Urbanistyki PAN.

2.5. Zebranie konsultacyjne Prezydium Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN, Łódź, 11.05.2010 r. Propozycje powołania nowych Sekcji Komitetu, udział w Zespole Integracyjno-Eksperckim.

2.6. Zebranie konsultacyjne Prezydium Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN, Kraków 19.11.2010 r. Stan dyscypliny Architektura i Urbanistyka.

3. Działalność Przewodniczącego, Prezydium oraz członków Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN w roku 2008 w kadencji 2007-2010:

3.1 Przewodniczący Komitetu prof. Zbigniew Bać przedstawiał wielokrotnie stanowisko KAiU na forum Polskiej Akademii Nauk w sprawie propozycji Reformy Nauki oraz reorganizacji PAN, w tym: brał udział w pracach nad bieżącymi kierunkami rozwoju nauki i przyszłej struktury PAN (5 Wydziałów) i miejscem w Komitetu Architektury i Urbanistyki w PAN (zespół integracyjno-badawczy z zakresu: budownictwa, architektury i urbanistyki, transportu, akustyki).

3.2 Kontynuacja współpracy między KAiU PAN, SARP oraz Radą Architektury Polskiej SARP, której celem jest zdefiniowanie podstawowych założeń polskiej polityki architektonicznej. Inicjatorem tej współpracy jest Przewodniczący Komitetu prof. Zbigniew Bać, zaś jej koordynatorem z ramienia KAiU PAN jest prof. Lech Kłosiewicz.

3.3 Kontynuacja współpracy naukowej KAiU PAN z Komitetem Nauki o Sztuce – wspólne działania dot. Odnowy Centrum Kaliningradu (Przewodniczący Rady Konsultacyjnej: prof. Zbigniew Bać).

3.4. - Współudział w Konferencji: 30.09.2010 r. Tczew – „Ochrona dziedzictwa kultury materialnej Tczewa” wystąpienie Przewodniczącego Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN prof. Z. Bacia.
- Współudział w opracowaniu międzynarodowego tematu badawczego pt.: „Rewitalizacja Kaliningradu” – 10.09.2010 r.
- Udział Przewodniczącego Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN w 3-ch spotkaniach konsultacyjnych Zespołu ekspercko-integracyjnego Komitetów Akustyki, Architektury i Urbanistyki, Inżynierii Lądowej i Wodnej i Komunikacji,
- Opracowanie Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN pt.: „Zarys dziejów Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN”,
- Opracowanie w Zespole Ekspercko-integracyjnym na temat postulatów dotyczących struktury Komitetów Naukowych Wydziału IV Nauk Technicznych PAN, pismo skierowane do Prezesa PAN prof. Michała Kleiberga.

3.5. „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki” jest redagowany na bieżąco jako pismo kwartalne (pod redakcją prof. Jadwigi Roguskiej). Został otwarty nowy dział w Kwartalniku – Aktualności, w którym są publikowane bieżące relacje z seminariów i konferencji naukowych. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki jest czasopismem krajowym o zasięgu międzynarodowym.

Lista wydawanych Kwartalników ze spisem treści jest dostępna na stronie internetowej KAiU PAN (spisy treści poszczególnych numerów Kwartalnika oraz streszczenia artykułów w języku polskim i angielskim, redaktor strony: mgr Iwona Szustakiewicz).

3.6. Inne konferencje organizowane pod patronatem Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN i udziałem Przewodniczącego Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN – Komitet Naukowy, moderator

  1. Konferencja: Łódź 11-12.maja 2010 r. Konferencja międzynarodowa „PROREVITA” organizator: Sekcja Historii Architektury, Urbanistyki i Konserwacji Zabytków
  2. Kraków 8-9.09.2010 r. – Konferencja międzynarodowa „Miasto w mieście”, współorganizator: Sekcja Urbanistyki Komitetu Architektury i Urbanistyki
  3. Wrocław, 20-23.10.2010 r. – Konferencja międzynarodowa „HABITAT – zrównoważony rozwój środowiska mieszkaniowego” – organizator: Komitet Architektury i Urbanistyki PAN
  4. Kraków 19-20.11.2010 r. – Konferencja międzynarodowa „Definiowanie przestrzeni architektury’ – organizator: Sekcja Architektury Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN
  5. Gliwice 9-10.12.2010 r. - Konferencja międzynarodowa ‘ULAR” Pomiędzy miastem a nie miastem”, organizator: Sekcja Urbanistyki Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN

3.7. Nagrody i wyróżnienia za rok 2010

  1. Doktorat Honoris Causa – prof. Sławomir Gzell – Wydział Architektury, Politechnika Poznańska

4. Omówienie prac i planów naukowo-badawczych Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN oraz Sekcji Urbanistyki, Architektury, Historii i Konserwacji KAiU PAN w roku 2008 kadencji 2007-2010 oraz ich wpływu na rozwój dyscyplin naukowych z zakresu architektury (architektura budowli i wnętrz, ochrona zabytków, urbanistyka, gospodarka przestrzenna):

4.1 Komitet Architektury i Urbanistyki (Przewodniczący KAiU - prof. Zbigniew Bać) – Dyscyplina naukowa: architektura (w tym: architektura budowli i wnętrz, ochrona zabytków, urbanistyka, gospodarka przestrzenna)

-Zadania: organizowanie seminariów naukowych oraz współudział w organizowaniu konferencji przez środowiska naukowe i twórcze skupione wokół Wydziałów Architektury lub stowarzyszeń SARP i TUP, wypracowywanie wspólnych opinii i stanowisk dotyczących przeobrażeń przestrzeni w Polsce.

-Tematyka prac Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN dotyczy podstawowych zagadnień dla nauki polskiej – w dziedzinie architektury i urbanistyki. Ramowy plan działań KAiU PAN w kadencji 2007-2010 odnosi się do priorytetowych kierunków badań, sformułowanych w poprzedniej kadencji działania KAiU PAN, takich jak:

  1. Harmonijny i zrównoważony rozwój środowiska zurbanizowanego
  2. Polska architektura mieszkaniowa – tożsamość, modernizacja, humanizacja
  3. Konserwacja zespołów zabytkowych i rewitalizacja obszarów ery postindustrialnej.

- Organizowanie lub współorganizowanie seminariów i konferencji naukowych przez KAiU PAN - Cykl referatów w ramach Seminarium KAiU PAN:

- „Maciej Nowicki – 100 lecie urodzin” - mgr inż. arch. Tadeusz Barucki, Warszawa, 15.03.2010

- „Polityka architektoniczno-urbanistyczna w sytuacji kryzysowej w Polsce: diagnozy i strategie rozwoju - wprowadzenie prof. Zbigniew Bać, prof. Konrad Kucza-Kuczyński, SARP, Warszawa, 11.06.2010

- „Stan dyscypliny Architektura i Urbanistyka” – wprowadzenie prof. Andrzej Baranowski i prof. Zbigniew Paszkowski, Warszawa, 24-25.09.2010

- „Uniwersytet Przyszłości” – prof. Janusz Rębielak, Warszawa, 24-25.09.2010

- „Wartość w polskiej architekturze współczesnej – jaka, gdzie, czyja” - wprowadzenie przez zaproszonych architektów polskich, SARP, Warszawa, 24-25.09.2010

- „System punktacji w działalności naukowej w ramach dyscypliny Architektura i Urbanistyka - prof. Wojciech Bonenberg, Warszawa, 24-25.09.2010

4.2 Sekcja Architektury (Przewodniczący Sekcji - prof. Dariusz Kozłowski) – Dyscyplina naukowa: architektura budowli i wnętrz

- Zadania: organizowanie seminariów naukowych na wąski wybrany temat z zakresu architektury polskiej z udziałem moderatora oraz współudział w organizowaniu konferencji przez środowiska naukowe i twórcze skupione wokół Wydziałów Architektury lub stowarzyszenia SARP.

- Tematyka prac Sekcji Architektury: polska architektura mieszkaniowa, ochrona architektury modernistycznej oraz kodyfikacja pojęć teoretycznych na poziomie polskiej architektury współczesnej.

- Organizowanie lub współorganizowanie seminariów i konferencji naukowych przez Sekcję Architektury KAiU PAN:

- Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu – Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej; Wydział Architektury, Polit. Krakowska, Kraków, w dniach 19-20.11.2010 r.

4.3 Sekcja Urbanistyki (Przewodniczący Sekcji - prof. Nina Juzwa) –

Dyscyplina naukowa: urbanistyka i gospodarka przestrzenna

-Zadania: Do podstawowych zadań Sekcji Urbanistyki należy: intensyfikacja współpracy między KAiU a stowarzyszeniami i organizacjami zawodowymi np. SARP i TUP, organizowanie i współorganizowanie konferencji i sympozjów naukowych w zakresie tematyki prac Sekcji.

-Tematyka prac Sekcji Urbanistyki dotyczy w głównej mierze takich zagadnień, jak: porównawcze analizy narzędzi sterowania procesem przekształceń przestrzeni w Polsce i krajach Unii Europejskiej, określenie warunków wejścia na drogę harmonijnego rozwoju oraz standardów jakości przestrzeni.

- Organizowanie lub współorganizowanie seminariów i konferencji naukowych przez Sekcję Urbanistyki KAiU PAN:

- Konferencja naukowa ULAR 5 nt. Pomiędzy miastem a nie-miastem, Wydział Architektury Polit. Śląska, Gliwice, w dniach 9-10.12.2010 r.

4.4 Sekcja Historii Architektury, Urbanistyki i Konserwacji Zabytków (Przewodniczący Sekcji - prof. Krzysztof Pawłowski) – Dyscyplina naukowa: ochrona zabytków, architektura i urbanistyka

-Zadania: organizowanie seminariów naukowych oraz współudział w organizowaniu konferencji przez środowiska naukowe i twórcze skupione wokół Wydziałów Architektury lub stowarzyszeń SARP i TUP.

-Tematyka prac Sekcji Historii i Konserwacji: identyfikacja najwartościowszych obiektów i zespołów architektury polskiej, ze szczególnym wyróżnieniem architektury XX-wiecznej oraz obiektów transportu i użyteczności publicznej, problem rewitalizacji obiektów i obszarów poprzemysłowych, diagnoza wpływu przemian ustrojowych na kształtowanie miasta historycznego ze sformułowaniem wniosków i zaleceń, a także kontynuacja prac z zakresu budownictwa drewnianego.

-Organizowanie lub współorganizowanie seminariów i konferencji naukowych przez Sekcję Historii Architektury, Urbanistyki i Konserwacji Zabytków KAiU PAN:

- Seminarium naukowe nt. „Architekci polscy o architekturze 1909-2009”, „Awangardowe koncepcje budownictwa mieszkalnego okresu międzywojennego na Górnym Śląsku”, „Cyfrowe modelowanie przestrzenne konstrukcji historycznych – narzędzia wspomagające ochronę i konserwację drewna zabytkowego”, Warszawa, 15.02.2010

- Międzynarodowa konferencja Pro-Revita nt. „Zakres i granice ingerencji konserwatorskiej w adaptacji obiektów i zespołów poprzemysłowych”, Instytut Architektury i Urbanistyki, Politechnika Łódzka, Łódź, w dniach 14-15.04.2010 r.

- Konferencja naukowa nt. „Miasto oszczędne”, Kraków 28-29.05.2010. Organizator: Pracownia Odnowy i Rozwoju Zespołów Urbanistycznych, Wydział Architektury, Polit. Krakowska oraz Sekcja Historii Architektury, Urbanistyki i Konserwacji Zabytków.

4.5. Konferencja i warsztaty architektoniczne: „HABITAT – zrównoważony rozwój środowiska mieszkaniowego” Wrocław, 20-23.10.2010.

Organizatorzy: Szkoła Naukowa HABITAT Polit. Wrocławska i KAiU PAN. Wydawnictwo w przygotowaniu.

5. Publikacje naukowe – Wydawnictwa:

- „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki” 1-2/2010, 3/2010, 4/2010 (dofinansowanie MNiSzW)

- Materiały pokonferencyjne: „Zakres i granice ingerencji konserwatorskiej w adaptacji obiektów i zespołów poprzemysłowych”, Pro-Revita, Instytut Architektury i Urbanistyki, Politechnika Łódzka, Łódź, 2010.

- Materiały pokonferencyjne: „Miasto oszczędne”, Pracownia Odnowy i Rozwoju Zespołów Urbanistycznych, Wydział Architektury, Polit. Krakowska, Kraków 2010.

- Materiały pokonferencyjne: Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej; Wydział Architektury, Polit. Krakowska, Kraków (w druku).

- Materiały pokonferencyjne: ULAR 5, Wydział Architektury Polit. Śląska, Gliwice 2010 (w druku)

- Materiały pokonferencyjne: HABITAT – zrównoważony rozwój środowiska mieszkaniowego, Szkoła Naukowa Habitat, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej (w druku). (dofinansowanie MNiSzW)

6. Wyróżniające osiągnięcia w działalności Komitetu Architektury i Urbanistyki PANw roku 2010

- Organizacja ważnych Konferencji Międzynarodowych, które przyczyniły się do postępu wiedzy w dziedzinie Architektury i Urbanistyki oraz rozwoju teorii a także ich zastosowań pośrednich i bezpośrednich w praktyce projektowej oraz twórczości architektonicznej i dydaktycznej.

- Współpraca i aktywny udział z Polską Radą Architektury w celu opracowania POLSKIEJ POLITYKI ARCHITEKTONICZNEJ.

- Powołanie nowych Sekcji: ARCHITEKTURY WYSTAWIENNICZEJ i WZORNICTWA.

- Organizacja wykładów na sesjach Komitetu dla omówienia aktualnych wydarzeń w teorii architektury oraz problemów dotyczących ładu przestrzennego w naszym kraju

- Międzynarodowy projekt badawczy „Europejskie dziedzictwo Kultury GDAŃSK – KRÓLEWIEC”, projekt powstał z inicjatywy Przewodniczącego i Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN.

7. Tabelaryczne zestawienie prac Komitetu Architektury i Urbanistyki w roku 2010 – kadencja 2007-2010

Nazwa komitetu

Imię i nazwisko

Przewodniczące-go

Członkowie Komitetu

Liczba zebrań plenar-
nych

Działalność o charakterze naukowym

Publikacje naukowe

Konferencje naukowe organiz. i współorg.

Ekspertyzy

Liczba konf.

L.ucz.

L.referatów

Liczba

Tytu-łów

Naklad

L.

ark.

wyd

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN Przewodniczący:

Prof. Zbigniew Bać

24

3

5

4(seminaria)

250

120

100

8

-

-

4

4

830

165

Sekretarz Naukowy Przewodniczący
Komitetu AiU PAN Komitetu AiU PAN
dr Ada Kwiatkowska prof. Zbigniew Bać