Działalność Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN w roku 2008 w kadencji 2007-2010

1. Prezydium i Przewodniczący Sekcji KAiU w kadencji 2007-2010:

Przewodniczący: prof. Zbigniew Bać

Zastępcy Przewodniczącego: prof. Wojciech Buliński

prof. Konrad Kucza-Kuczyński

Przewodniczący Sekcji:

Sekcja Architektury: prof. Dariusz Kozłowski

Sekcja Urbanistyki: prof. Nina Juzwa

Sekcja Historii i Konserwacji: prof. Krzysztof Pawłowski

Inni:

Przewodniczący honorowy PAN: prof. Witold Cęckiewicz

Członek korespondent PAN: prof. Edmund Małachowicz

Sekretarz Naukowy: dr Ada Kwiatkowska

2. Tematyka zebrań plenarnych KAiU w roku 2008 w kadencji 2007-2010:

W roku 2008, w kadencji 2007-2010, odbyły się 4 plenarne spotkania Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN:

2.1 Pierwsze (czwarte – w kadencji 2007-2010) plenarne spotkanie Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN w roku 2008 odbyło się dnia 29.02.2008 r. na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Program spotkania obejmował następującą problematykę: wykład pt. Typologia współczesnej polskiej architektury użyteczności publicznej (zespół pod kierunkiem prof. Wojciecha Bulińskiego), sprawy bieżące, Konferencja Poznań 2008 nt. Nauka w sztukach stosowanych, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki PAN, informacje o plenarnej sesji Kongresu nt. Nauka i Architektura oraz wolne wnioski. W IV Plenarnym spotkaniu KAiU PAN wzięło udział 16 uczestników - członków Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN (protokół z dn. 29.02.2008).

2.2 Drugie (piąte – w kadencji 2007-2010) plenarne spotkanie Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN w kadencji 2007-2010 odbyło się dnia 09.06.2008 r. w sali Rady Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Program spotkania obejmował: „Nauka polska: Architektura i Urbanistyka 1945-2007” – na przykładzie prac doktorskich i habilitacyjnych – Referent: prof. Zbigniew Bać, sprawy bieżące, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki – problemy wydawnicze, dyskusja i stanowisko KAiU PAN na temat rządowego projektu zmian prawnych dotyczących Nauki i Szkolnictwa Wyższego, omówienie planów badań naukowych i innych działań w ramach KAiU PAN oraz planów pracy Sekcji KAiU PAN.

2.3 Trzecie (szóste – w kadencji 2007-2010) plenarne spotkanie Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN w kadencji 2007-2010 odbyło się dnia 19.09.2008 roku w Domu Architekta w Kazimierzu nad Wisłą. Plenarne spotkanie KAiU PAN odbyło się w trakcie trwania konferencji, organizowanej przez prof. Lecha Kłosiewicza, pt. Bezdomność, w dniach 18-21.09.2008. Program plenarnego spotkania obejmował następującą problematykę: informacje bieżące, wykład pt. Nauka w sztukach stosowanych – prof. Juliusz Chrościcki, Komitet Nauki o Sztuce PAN, Wydawnictwo KAiU PAN - Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, omówienie materiałów do książki pt. „Nauka polska: Architektura i Urbanistyka cz. I” oraz wolne wnioski.

2.4 Czwarte (siódme – w kadencji 2007-2010) plenarne spotkanie Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN w kadencji 2007-2010 odbyło się dnia 05.12.2008 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Program spotkania obejmował następującą problematykę: powitanie uczestników sesji KAiU PAN, wybory uzupełniające, informacje bieżące – stanowisko PAN w sprawie Reformy Nauki, sprawozdanie Przewodniczących Sekcji KAiU PAN za rok 2008 oraz plan pracy na rok 2009, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki – stan aktualny, Wydawnictwo „Nauka polska: Architektura i Urbanistyka” oraz wolne wnioski. W VII Plenarnym spotkaniu KAiU PAN wzięło udział 19 uczestników - członków Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN (protokół z dn. 05.12.2008).

3. Działalność Przewodniczącego, Prezydium oraz członków Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN w roku 2008 w kadencji 2007-2010:

3.1 Kontynuacja współpracy naukowej KAiU PAN z Komitetem Nauki o Sztuce – wspólne działania dot. Odnowy Centrum Kaliningradu (Przewodniczący Rady Konsultacyjnej: prof. Zbigniew Bać) oraz udziału obydwu Komitetów w konferencji i seminarium na temat: Nauka w sztukach stosowanych (Poznań, Kazimierz nad Wisłą).

3.2 Kontynuacja przygotowań do wydania opracowania pt. „Nauka Polska – Architektura i Urbanistyka” z okazji Kongresu 2010 r. w Warszawie (Międzynarodowy kongres nt. Nauka i architektura – zespół odpowiedzialny za redakcję: prof. Z. Bać, prof. J. Gyurkovich, prof. W. Wiśniewska, prof. A. Baranowski). Publikacja, zainicjowana przez Przewodniczącego Komitetu prof. Zbigniewa Bacia, ma być prezentacją tematyki badawczej w dziedzinie Architektury i Urbanistyki (tematy i streszczenia prac habilitacyjnych, tematyka prac doktorskich, tematyka grantów badawczych realizowanych w Polsce od 1945 roku do dzisiaj).

3.3 Przewodniczący Komitetu prof. Zbigniew Bać przedstawił stanowisko KAiU na forum Polskiej Akademii Nauk w sprawie propozycji Reformy Nauki oraz PAN, między innymi złożył wniosek o wprowadzenie kadencyjności członków PAN oraz propozycję przekształcenia dotychczasowego KAiU, działającego w ramach IV Wydziału PAN, w samodzielny Komitet problemowy przy Prezydium PAN.

3.4 „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki” jest redagowany na bieżąco. W roku 2008 ukazały się tomy 1-4/2006 oraz 1-4/2007 (pod redakcją prof. Lecha Kłosiewicza), a także zostały wydane numery 1/2008, 2/2008, 3/2008, 4/2008 pod redakcją prof. Jadwigi Roguskiej. Redakcja zamierza wystąpić do MNiSzW o przyznanie punktów i wpisanie Kwartalnika na listę czasopism naukowych. Od tego roku lista wydawanych Kwartalników ze spisem treści jest dostępna na stronie internetowej KAiU PAN.

3.5 Na wniosek Przewodniczącego KAiU PAN prof. Zbigniewa Bacia odbyły się wybory uzupełniające, w wyniku których na członka KAiU PAN w kadencji 2007-2010 został wybrany prof. Stefan Wrona.

4. Omówienie prac i planów naukowo-badawczych Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN oraz Sekcji Urbanistyki, Architektury, Historii i Konserwacji KAiU PAN w roku 2008 kadencji 2007-2010 oraz ich wpływu na rozwój dyscyplin naukowych z zakresu architektury (architektura budowli i wnętrz, ochrona zabytków, urbanistyka, gospodarka przestrzenna):

4.1 Komitet Architektury i Urbanistyki (Przewodniczący KAiU - prof. Zbigniew Bać) – Dyscyplina naukowa: architektura (w tym: architektura budowli i wnętrz, ochrona zabytków, urbanistyka, gospodarka przestrzenna)

-Zadania: organizowanie seminariów naukowych oraz współudział w organizowaniu konferencji przez środowiska naukowe i twórcze skupione wokół Wydziałów Architektury lub stowarzyszeń SARP i TUP, wypracowywanie wspólnych opinii i stanowisk dotyczących przeobrażeń przestrzeni w Polsce.

-Tematyka prac Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN dotyczy podstawowych zagadnień dla nauki polskiej – w dziedzinie architektury i urbanistyki. Ramowy plan działań KAiU PAN w kadencji 2007-2010 odnosi się do priorytetowych kierunków badań, sformułowanych w poprzedniej kadencji działania KAiU PAN, takich jak:

  1. Harmonijny i zrównoważony rozwój środowiska zurbanizowanego
  2. Polska architektura mieszkaniowa – tożsamość, modernizacja, humanizacja
  3. Konserwacja zespołów zabytkowych i rewitalizacja obszarów ery postindustrialnej.

-Organizowanie lub współorganizowanie seminariów i konferencji naukowych przez KAiU PAN:

- Konferencja nt. Nauka w sztukach stosowanych, Poznań, 20.10.2008 r. (KAiU PAN, Wydział Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej)

- Międzynarodowa konferencja i warsztaty architektoniczne nt. Habitaty pro-ekologiczne, Wrocław, 19-22.11.2008 r. (Szkoła Naukowa Habitat – Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, KAiU PAN)

- Seminarium KAiU PAN: Typologia współczesnej polskiej architektury użyteczności publicznej - wykład prof. Wojciecha Bulińskiego z zespołem (dr Magdalena Kozień, dr Marek Lisowski, dr Janusz Purski), Kraków, 29.02.2008 r.

- Seminarium KAiU PAN: Nauka w sztuka stosowanych – wykład prof. Juliusza Chrościckiego, Komitet Nauki o Sztuce PAN, Kazimierz nad Wisłą, 19.09.2008 r.

- Konferencja nt. Bezdomność i Architektura, Kazimierz nad Wisłą, 18-20.09.2008 r. (Zakład Architektury i Sztuki Współczesnej - Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, KAiU PAN, SARP)

4.2 Sekcja Architektury (Przewodniczący Sekcji - prof. Dariusz Kozłowski) – Dyscyplina naukowa: architektura budowli i wnętrz

-Zadania: organizowanie seminariów naukowych na wąski wybrany temat z zakresu architektury polskiej z udziałem moderatora oraz współudział w organizowaniu konferencji przez środowiska naukowe i twórcze skupione wokół Wydziałów Architektury lub stowarzyszenia SARP.

-Tematyka prac Sekcji Architektury: polska architektura mieszkaniowa, ochrona architektury modernistycznej oraz kodyfikacja pojęć teoretycznych na poziomie polskiej architektury współczesnej.

-Organizowanie lub współorganizowanie seminariów i konferencji naukowych przez Sekcję Architektury KAiU PAN:

- Międzynarodowa konferencja naukowa nt. „Definiowanie przestrzeni architektonicznej: Dzieło architektoniczne w przestrzeni współczesnego miasta” na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, w dniach 14-15.11.2008 r.

- Sesja naukowa poświęcona pamięci Adolfa Szyszko Bohusza oraz wystawa projektów architektonicznych na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, dn. 17.12.2008 r.

4.3 Sekcja Urbanistyki (Przewodniczący Sekcji - prof. Nina Juzwa) –

Dyscyplina naukowa: urbanistyka i gospodarka przestrzenna

-Zadania: Do podstawowych zadań Sekcji Urbanistyki należy: intensyfikacja współpracy między KAiU a stowarzyszeniami i organizacjami zawodowymi np. SARP i TUP, organizowanie i współorganizowanie konferencji i sympozjów naukowych w zakresie tematyki prac Sekcji.

-Tematyka prac Sekcji Urbanistyki dotyczy w głównej mierze takich zagadnień, jak: porównawcze analizy narzędzi sterowania procesem przekształceń przestrzeni w Polsce i krajach Unii Europejskiej, określenie warunków wejścia na drogę harmonijnego rozwoju oraz standardów jakości przestrzeni.

-Organizowanie lub współorganizowanie seminariów i konferencji naukowych przez Sekcję Urbanistyki KAiU PAN:

- Seminarium naukowe nt. „Miejsce” na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, w dniach 16-17.10.2008.

4.4 Sekcja Historii Architektury, Urbanistyki i Konserwacji Zabytków (Przewodniczący Sekcji - prof. Krzysztof Pawłowski) – Dyscyplina naukowa: ochrona zabytków, architektura i urbanistyka

-Zadania: organizowanie seminariów naukowych oraz współudział w organizowaniu konferencji przez środowiska naukowe i twórcze skupione wokół Wydziałów Architektury lub stowarzyszeń SARP i TUP.

-Tematyka prac Sekcji Historii i Konserwacji: identyfikacja najwartościowszych obiektów i zespołów architektury polskiej, ze szczególnym wyróżnieniem architektury XX-wiecznej oraz obiektów transportu i użyteczności publicznej, problem rewitalizacji obiektów i obszarów poprzemysłowych, diagnoza wpływu przemian ustrojowych na kształtowanie miasta historycznego ze sformułowaniem wniosków i zaleceń, a także kontynuacja prac z zakresu budownictwa drewnianego.

-Organizowanie lub współorganizowanie seminariów i konferencji naukowych przez Sekcję Urbanistyki KAiU PAN:

- Międzynarodowa konferencja naukowa nt. „Pro-Revita 2008: Modele rewitalizacji i ich zastosowanie w miastach dziedzictwa europejskiego”, Łódź, w dniach 26-28.06.2008.

5. Publikacje naukowe – Wydawnictwa:

- „ Kwartalnik Architektury i Urbanistyki” 1-4/2006, 1-4/2007 oraz 1/2008, 2/2008, 3/2008 i 4/2008

- Materiały pokonferencyjne: Definiowanie przestrzeni architektonicznej: Dzieło architektoniczne w przestrzeni współczesnego miasta, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

- Materiały pokonferencyjne: Pro-Revita 2008: Modele rewitalizacji i ich zastosowanie w miastach dziedzictwa europejskiego, Politechnika Łódzka (w druku)

- Materiały pokonferencyjne: Habitaty pro-ekologiczne, Szkoła Naukowa Habitat, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej (w druku)

- Materiały pokonferencyjne: Miejsce, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej (w druku).

6. Tabelaryczne zestawienie prac Komitetu Architektury i Urbanistyki w roku 2008 – kadencja 2007-2010

Nazwa komitetu

Imię i nazwisko

Przewodniczące-go

Członko-wie Komitetu

Liczba zebrań plenar-

nych

Działalność o charakterze naukowym

Publikacje naukowe

Konferencje naukowe organiz. i współorg.

Eksper-tyzy

Liczba konf.

L.ucz.

L.refe-ratów

Liczba

Tytu-łów

Na-klad

L.

ark.

wyd

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN Przewodniczący:

Prof. Zbigniew Bać

24

4

9

550

120

-

4

5*

*(w druku)

550

*

49

*

Sekretarz Naukowy Przewodniczący

Komitetu AiU PAN Komitetu AiU PAN

dr Ada Kwiatkowska prof. Zbigniew Bać

TEMATYKA ZEBRAŃ PLENARNYCH KOMITETU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK W ROKU 2008 :

1. VIII Plenarne Spotkanie Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN – styczeń/luty, 2008

Warszawa

Temat: Reforma PAN

2. IX Plenarne Spotkanie Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN – kwiecień/maj, 2008

Warszawa

Temat: Nauka Polska – Architektura i Urbanistyka

kontynuacji prac i dyskusji nad opracowaniem dorobku polskiej nauki w dziedzinie architektury i urbanistyki

3. X Plenarne Spotkanie Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN – listopad, 2008

Kraków

Temat: Definiowanie przestrzeni architektonicznej

Międzynarodowa konferencja, Kraków

Sekretarz Naukowy Przewodniczący

Komitetu AiU PAN Komitetu AiU PAN

dr Ada Kwiatkowska prof. Zbigniew Bać