PRC ANALYSIS. AUTOMATYZACJA LINIJKI SŁOŃCA

JACEK MARKUSIEWICZ

Problem obliczania czasu nasłonecznienia dla pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi jest zagadnieniem znanym zarówno architektom aktywnym zawodowo, jak i studentom i teoretykom. Zapis w polskim prawie budowlanym regulujący minimalny czas nasłonecznienia dla takich pomieszczeń jest mocno restrykcyjny a równocześnie prawie niemożliwy do weryfikacji. Wynika to między innymi z braku istniejących narzędzi pozwalających na oszacowanie czy dane pomieszczenie spełnia narzucane przepisy.

Powszechnie stosowanym narzędziem sprawdzającym występowanie zacieniania jest tzw. linijka słońca. Jest to metoda mało elastyczna, która nie pozwala na dynamiczne kształtowanie bryły projektowanego budynku, ponieważ każda zmiana kształtu wymaga powtórzenia żmudnej analizy. Zdaniem autora istnieje potrzeba stworzenia cyfrowego narzędzia umożliwiającego zautomatyzowanie tego procesu, umożliwiającego architektom pełną kontrolę nad problemem nasłonecznienia.

Słowa kluczowe: obliczanie czasu nasłonecznienia, automatyzacja linijki słońca