Kwartalnik

 
"Kwartalnik architektury i Urbanistyki" - wydawane od 1956 roku czasopismo Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk. Nosi podtytuł teoria i historia architektury, odpowiadający głównym nurtom publikacji. Podejmuje również problemy współczesnej architektury. Zakres tematyki: planowanie przestrzenne, urbanistyka, projektowanie i realizacje architektoniczne, kształtowanie terenów zielonych, detal architektoniczny, zagadnienia społeczne i estetyczne architektury oraz jej eksploatacji. Oryginalne teksty i wyniki badań zawarte w działach: prace, studia i materiały, sprawozdania, sylwetki, recenzje. Periodyk bogato ilustrowany: dokumentacja fotograficzna, materiały kartograficzne, plany architektoniczne, graficzne opracowania wyników badań. Wydawany w języku polskim i angielskim. Przyjmowane do druku artykuły w języku angielskim. Jest czasopismem ogólnokrajowym o zasięgu międzynarodowym, obecnym w bibliotekach m. in. Niemiec, USA, Kanady.
ISSN 0023 5865
Indeks 234540
 
 
 
 
The magazine of the Committee of Polish Architecture and Town Planning of the Polish Academy of Sciences. It sub-title is the theory and history of architecture, reflecting the main trends of publications. It also tackles issues of contemporary architecture. Scope of issues: spatial planning, urban planning, architectural design and performance, development of green areas, architectural detail, social and esthetical aspects of architecture and its exploitation. Original texts and results of research included in the following sections: works, studies and materials, reports, profiles, and reviews. Lavishly illustrated magazine: photographic documentation, cartographic materials, architectural plans, graphical studies of research results. Issued in Polish, contains summaries and description of illustrations in English. Articles in English are accepted for publishing. It is a nationwide magazine of international range available in the libraries of countries including Germany, US and Canada.