Zebrania (Meetings)

Informacja nt. sieci sprzedaży Kwartalnika Architektury i Urbanistyki (dotyczy także innych wydawnictw Polskiej Akademii Nauk)

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
KOMITETU ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI PAN W ROKU 2007

Artykuł zawiera podsumowanie działalności Komitetu w 2007 roku oraz informacje dotyczące tematyki zebrań plenarnych przewidzianych
w roku 2008.