Działalność Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN w roku 2009 w kadencji 2007-2010:

1. Prezydium i Przewodniczący Sekcji KAiU w kadencji 2007-2010:

Przewodniczący: prof. Zbigniew Bać

Zastępcy Przewodniczącego: prof. Wojciech Buliński

prof. Konrad Kucza-Kuczyński

Przewodniczący Sekcji:

Sekcja Architektury: prof. Dariusz Kozłowski

Sekcja Urbanistyki: prof. Nina Juzwa

Sekcja Historii i Konserwacji: prof. Krzysztof Pawłowski

Inni:

Przewodniczący honorowy PAN: prof. Witold Cęckiewicz

Członek korespondent PAN: prof. Edmund Małachowicz

Sekretarz Naukowy: dr Ada Kwiatkowska

2. Tematyka zebrań plenarnych KAiU w roku 2009 w kadencji 2007-2010:

W roku 2009, w kadencji 2007-2010, odbyły się 4 plenarne spotkania Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN:

2.1 Pierwsze (ósme – w kadencji 2007-2010) plenarne spotkanie Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN odbyło się dnia 03.04.2009 roku w Sali Rady Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, w godzinach 12.00-15.00. Program spotkania obejmował następującą problematykę: referat nt. „e-Architektura: od biomimetycznych do hybrydowych form”- dr inż. arch. Ada Kwiatkowska, oraz sprawozdanie z zebrania Plenarnego Przewodniczących Komitetów Naukowych PAN, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, dyskusja o strategii działań Komitetu Architektury i Urbanistyki oraz Sekcji, sprawy bieżące. W VIII Plenarnym spotkaniu KAiU PAN wzięło udział 17 uczestników - członków Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN (protokół z dn. 03.04.2009).

2.2 Drugie (dziewiąte – w kadencji 2007-2010) plenarne spotkanie Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN odbyło się dnia 22.06.2009 roku w Sali Rady Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, w godzinach 11.30-15.00. Program spotkania obejmował następującą problematykę: referat nt. „Polska polityka architektoniczna. Polityka jakości krajobrazu przestrzeni publicznej architektury”- arch. Krzysztof Chwalibóg, oraz sprawozdanie z Walnego Zebrania PAN, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, sprawy bieżące, propozycja i dyskusja o strategii działań Komitetu Architektury i Urbanistyki oraz Sekcji. W IX Plenarnym spotkaniu KAiU PAN wzięło udział 16 uczestników – 15 członków Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN oraz 1 członek Zarządu SARP (protokół z dn. 22.06.2009).

2.3 Trzecie (dziesiąte – w kadencji 2007-2010) plenarne spotkanie Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN odbyło się dnia 26.10.2009 roku w Sali Rady Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, w godzinach 12.00-15.00. Program spotkania obejmował następującą problematykę: referat nt. „Powstanie Nowych Tychów: współczesne uwarunkowania procesów projektowania i realizacji”- arch. Henryk Buszko, oraz powołanie w Komitecie Architektury i Urbanistyki PAN: Sekcji Architektury Krajobrazu (referent - prof. Andrzej Baranowski) i Sekcji Architektury Wnętrz (referent – prof. Maciej Kysiak), Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, sprawy bieżące – plany finansowe na rok 2010. W X Plenarnym spotkaniu KAiU PAN wzięło udział 16 uczestników – 15 członków Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN oraz 1 zaproszony gość – arch. Henryk Buszko (protokół z dn. 26.10.2009).

2.4 Czwarte (jedenaste – w kadencji 2007-2010) plenarne spotkanie Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN odbyło się dnia 17.12.2009 roku w Sali Rady Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, w godzinach 12.00-15.00. Program spotkania obejmował następującą problematykę: referat nt. „Design – sztuka czy marketing” - prof. Wojciech Bonenberg, Sekcja Architektury Wnętrz – wypowiedzi zaproszonych gości, Polska Polityka Architektoniczna – arch. Krzysztof Chwalibóg, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, sprawy bieżące – przedstawienie i omówienie planów naukowo-badawczych na rok 2010 – Przewodniczący Sekcji oraz członkowie Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN. W XI Plenarnym spotkaniu KAiU PAN wzięło udział 18 uczestników – 12 członków Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN oraz 6 zaproszonych gości (protokół z dn. 17.12.2009).

2.5. Zebranie Prezydium Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN,

Warszawa, 07.03.2009 r.

Omówiono aktualne zagadnienia organizacji Komitetu – Powołanie nowych Sekcji: Architektury Wnętrz i Architektury Krajobrazu oraz Instytutu Architektury i Urbanistyki PAN.

3. Działalność Przewodniczącego, Prezydium oraz członków Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN w roku 2008 w kadencji 2007-2010:

3.1 Przewodniczący Komitetu prof. Zbigniew Bać przedstawił stanowisko KAiU na forum Polskiej Akademii Nauk w sprawie propozycji Reformy Nauki oraz reorganizacji PAN, m.in. wniosek o wprowadzenie kadencyjności członków PAN, propozycja przekształceń KAiU, propozycja utworzenia dwóch nowych Sekcji KAiU PAN (Sekcja Architektury Krajobrazu, Sekcja Architektury Wnętrz).

3.2 Przewodniczący Komitetu prof. Zbigniew Bać zaproponował zorganizowanie wspólnych posiedzeń SARP i KAiU PAN - w podgrupach tematycznych, których celem byłoby doprecyzowanie założeń polskiej polityki architektonicznej. Koordynatorem współpracy KAiU PAN z Radą Architektury Polskiej SARP jest prof. Lech Kłosiewicz.

3.3 Kontynuacja współpracy naukowej KAiU PAN z Komitetem Nauki o Sztuce – wspólne działania dot. Odnowy Centrum Kaliningradu (Przewodniczący Rady Konsultacyjnej: prof. Zbigniew Bać).

3.4 „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki” jest redagowany na bieżąco jako pismo kwartalne (pod redakcją prof. Jadwigi Roguskiej). Został otwarty nowy dział w Kwartalniku – Aktualności, w którym będą publikowane bieżące relacje z seminariów i konferencji naukowych. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki jest czasopismem krajowym o zasięgu międzynarodowym.

Od tego roku lista wydawanych Kwartalników ze spisem treści jest dostępna na stronie internetowej KAiU PAN. Została uporządkowana witryna internetowa, na której zamieszczone są spisy treści poszczególnych numerów Kwartalnika oraz streszczenia artykułów w języku polskim i angielskim (redaktor strony: mgr Iwona Szustakiewicz).

3.5. Inne Konferencje organizowane pod patronatem Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN i udziałem Przewodniczącego Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN – Komitet Naukowy, moderator

  1. Konferencja: „Fenomeny pogranicza – Nauczanie Architektury i Urbanistyki” Szczecin, 29.11.2009 r., Wydział Architektury, Politechnika Szczecińska
  2. Konferencja Międzynarodowa: „Oblicza równowagi – Krajobrazy Europejskie”, Wrocław 17-19. września 2009 r., Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław
  3. Konferencja Międzynarodowa: „Symmetry of Forms and Structures”, Wrocław, wrzesień 2009 r.
  4. Konferencja: „Jakość środowiska mieszkaniowego”, Białystok 22-23 maj. 2009 r., Politechnika Białostocka.

3.6. Nagrody i wyróżnienia Ministra Infrastruktury za rok 2009

  1. Wyróżnienie dla prof. Z. Bacia z zespołem za cykl publikacji HABITATY z lat 1994-2007 realizowanych w ramach Konferencji Szkoły Naukowej HABITAT.
  2. Nagroda Wydziału IV Nauk Technicznych PAN roku 2009 za pracę doktorską pt.: „Wpływ wybranych parametrów funkcjonalno-przestrzennych na komfort akustyczny wnętrz sal koncertowych”, Autor: dr inż. arch. Andrzej KŁOSAK Politechnika Krakowska.

4. Omówienie prac i planów naukowo-badawczych Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN oraz Sekcji Urbanistyki, Architektury, Historii i Konserwacji KAiU PAN w roku 2008 kadencji 2007-2010 oraz ich wpływu na rozwój dyscyplin naukowych z zakresu architektury (architektura budowli i wnętrz, ochrona zabytków, urbanistyka, gospodarka przestrzenna):

4.1 Komitet Architektury i Urbanistyki (Przewodniczący KAiU - prof. Zbigniew Bać) – Dyscyplina naukowa: architektura (w tym: architektura budowli i wnętrz, ochrona zabytków, urbanistyka, gospodarka przestrzenna)

-Zadania: organizowanie seminariów naukowych oraz współudział w organizowaniu konferencji przez środowiska naukowe i twórcze skupione wokół Wydziałów Architektury lub stowarzyszeń SARP i TUP, wypracowywanie wspólnych opinii i stanowisk dotyczących przeobrażeń przestrzeni w Polsce.

-Tematyka prac Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN dotyczy podstawowych zagadnień dla nauki polskiej – w dziedzinie architektury i urbanistyki. Ramowy plan działań KAiU PAN w kadencji 2007-2010 odnosi się do priorytetowych kierunków badań, sformułowanych w poprzedniej kadencji działania KAiU PAN, takich jak:

  1. Harmonijny i zrównoważony rozwój środowiska zurbanizowanego
  2. Polska architektura mieszkaniowa – tożsamość, modernizacja, humanizacja
  3. Konserwacja zespołów zabytkowych i rewitalizacja obszarów ery postindustrialnej.

-Organizowanie lub współorganizowanie seminariów i konferencji naukowych przez KAiU PAN - Cykl referatów w ramach Seminarium KAiU PAN:

- „e-Architektura: od biomimetycznych do hybrydowych form”- dr inż. arch. Ada Kwiatkowska, Warszawa, 03.04.2009

- „Polska polityka architektoniczna. Polityka jakości krajobrazu przestrzeni publicznej architektury” - arch. Dariusz Śmiechowski, SARP, Warszawa, 22.06.2009

- „Powstanie Nowych Tychów: współczesne uwarunkowania procesów projektowania i realizacji” - arch. Henryk Buszko, Warszawa, 26.10.2009

- „Design – sztuka czy marketing” - prof. Wojciech Bonenberg, Warszawa, 17.12.2009

- „Polska Polityka Architektoniczna” – arch. Krzysztof Chwalibóg, Przewodniczący Rady Architektury Polskiej, SARP, Warszawa, 17.12.2009

4.2 Sekcja Architektury (Przewodniczący Sekcji - prof. Dariusz Kozłowski) – Dyscyplina naukowa: architektura budowli i wnętrz

-Zadania: organizowanie seminariów naukowych na wąski wybrany temat z zakresu architektury polskiej z udziałem moderatora oraz współudział w organizowaniu konferencji przez środowiska naukowe i twórcze skupione wokół Wydziałów Architektury lub stowarzyszenia SARP.

-Tematyka prac Sekcji Architektury: polska architektura mieszkaniowa, ochrona architektury modernistycznej oraz kodyfikacja pojęć teoretycznych na poziomie polskiej architektury współczesnej.

-Organizowanie lub współorganizowanie seminariów i konferencji naukowych przez Sekcję Architektury KAiU PAN:

- Posiedzenie Sekcji Architektury KAiU PAN, listopad 2009; Wydział Architektury PK, dot. Międzynarodowej Konferencji Naukowej – Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej

- Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu – Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej; nt. Teoria Witruwiusza we współczesnym kontekście; Wydział Architektury, Polit. Krakowska, Kraków, w dniach 14-15.11.2009 r.

- Konferencja Międzynarodowa: pt.: „Architektura mieszkaniowa”, Zakopane 16-17.10. 2009 r. Współorganizator: Katedra Projektowania Środowiska Mieszkaniowego Polit. Krakowskiej: Wydawnictwo pokonferencyjne (bez dofinansowania)

4.3 Sekcja Urbanistyki (Przewodniczący Sekcji - prof. Nina Juzwa) –

Dyscyplina naukowa: urbanistyka i gospodarka przestrzenna

-Zadania: Do podstawowych zadań Sekcji Urbanistyki należy: intensyfikacja współpracy między KAiU a stowarzyszeniami i organizacjami zawodowymi np. SARP i TUP, organizowanie i współorganizowanie konferencji i sympozjów naukowych w zakresie tematyki prac Sekcji.

-Tematyka prac Sekcji Urbanistyki dotyczy w głównej mierze takich zagadnień, jak: porównawcze analizy narzędzi sterowania procesem przekształceń przestrzeni w Polsce i krajach Unii Europejskiej, określenie warunków wejścia na drogę harmonijnego rozwoju oraz standardów jakości przestrzeni.

-Organizowanie lub współorganizowanie seminariów i konferencji naukowych przez Sekcję Urbanistyki KAiU PAN:

- Konferencja naukowa ULAR 4 nt. Uroda miasta, Wydział Architektury Polit. Śląska, Ustroń, w dniach 28-29.05.2009 r.

- Konferencja pt.:„ Planowanie przestrzenne w obszarach strategicznej interwencji”, Kraków 03-04.12.2009. Współorganizator: Instytut Projektowania Miast i Regionów, Polit. Krakowska. Wydawnictwo pokonferencyjne (bez dofinansowania)

4.4 Sekcja Historii Architektury, Urbanistyki i Konserwacji Zabytków (Przewodniczący Sekcji - prof. Krzysztof Pawłowski) – Dyscyplina naukowa: ochrona zabytków, architektura i urbanistyka

-Zadania: organizowanie seminariów naukowych oraz współudział w organizowaniu konferencji przez środowiska naukowe i twórcze skupione wokół Wydziałów Architektury lub stowarzyszeń SARP i TUP.

-Tematyka prac Sekcji Historii i Konserwacji: identyfikacja najwartościowszych obiektów i zespołów architektury polskiej, ze szczególnym wyróżnieniem architektury XX-wiecznej oraz obiektów transportu i użyteczności publicznej, problem rewitalizacji obiektów i obszarów poprzemysłowych, diagnoza wpływu przemian ustrojowych na kształtowanie miasta historycznego ze sformułowaniem wniosków i zaleceń, a także kontynuacja prac z zakresu budownictwa drewnianego.

4.5. Seminarium i warsztaty: „HABITATY dla bezdomnych” Wrocław, 3-5 grudnia 2009 r.

Współorganizatorzy: Fundacja „ARKA” Zgorzelec, Szkoła Naukowa HABITAT Polit. Wrocławska. Wydawnictwo w przygotowaniu (bez dofinansowania)

5. Publikacje naukowe – Wydawnictwa:

- „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki” ukazały się cztery zeszyty: 1/2009, 2/2009, 3/2009, 4/2009 (dofinansowanie MNiSzW)

- Materiały pokonferencyjne: Definiowanie przestrzeni architektonicznej: Teoria Witruwiusza we współczesnym kontekście, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, Kraków 2009.(dofinansowanie MNiSzW)

- Materiały pokonferencyjne: Uroda miasta, ULAR 4, Wydział Architektury Polit. Śląska, Gliwice 2009 (w druku)

- Materiały pokonferencyjne: Habitaty pro-ekologiczne, Szkoła Naukowa Habitat, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej (w druku). (dofinansowanie MNiSzW)

6. Wyróżniające osiągnięcia w działalności Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN

w roku 2009

- Organizacja ważnych Konferencji Międzynarodowych, które przyczyniły się do postępu wiedzy w dziedzinie Architektury i Urbanistyki oraz rozwoju teorii a także ich zastosowań pośrednich i bezpośrednich w praktyce projektowej oraz twórczości architektonicznej i dydaktycznej.

- Współpraca i aktywny udział z Polską Radą Architektury w celu opracowania POLSKIEJ POLITYKI ARCHITEKTONICZNEJ.

- Podjęcie działań w celu powołania nowych Sekcji: ARCHITEKTURY WNĘTRZ i ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU.

- Organizacja wykładów na sesjach Komitetu dla omówienia aktualnych wydarzeń w teorii architektury oraz problemów dotyczących ładu przestrzennego w naszym kraju.

7. Tabelaryczne zestawienie prac Komitetu Architektury i Urbanistyki w roku 2009 – kadencja 2007-2010

Nazwa komitetu

Imię i nazwisko

Przewodniczące-go

Członko-wie Komitetu

Liczba zebrań plenar-

nych

Działalność o charakterze naukowym

Publikacje naukowe

Konferencje naukowe organiz. i współorg.

Eksper-tyzy

Liczba konf.

L.ucz.

L.refe-ratów

Liczba

Tytu-łów

Na-klad

L.

ark.

wyd

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN Przewodniczący:

Prof. Zbigniew Bać

24

4

4

6 (seminaria )

350

120

80

6

-

-

4

3*

(w dru-ku)

830

*

165

*

Sekretarz Naukowy Przewodniczący

Komitetu AiU PAN Komitetu AiU PAN

dr Ada Kwiatkowska prof. Zbigniew Bać

TEMATYKA ZEBRAŃ PLENARNYCH KOMITETU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK W ROKU 2010:

1. XII Plenarne Spotkanie Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN – luty/marzec, 2010, Warszawa

Temat: Sekcje KAiU PAN

2. XIII Plenarne Spotkanie Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN – maj/czerwiec, 2010, Warszawa

Temat: Polska Polityka Architektoniczna

3. XIV Plenarne Spotkanie Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN – październik/listopad, 2010, Wrocław

Temat: Habitat – zrównoważony rozwój środowiska mieszkaniowego

Międzynarodowa konferencja, Wrocław

Sekretarz Naukowy Przewodniczący

Komitetu AiU PAN Komitetu AiU PAN

dr Ada Kwiatkowska prof. Zbigniew Bać