Zeszyt 1-2/2010 Kwartalnika Architektury i Urbanistyki ukazał się nakładem Warszawskiej Drukarni Naukowej.
Architectural and Town Planning Quarterly 1-2/2010
Contents and summaries - see below:

 
 

okadka.1-2.2010

ZAWARTOŚĆ NUMERU/CONTENTS

PRACE / WORKS

Wanda KONONOWICZ, Wrocławskie dokonania urbanisty i architekta Ernsta Maya w latach 1919-1925 – etapem w drodze do funkcjonalnego Frankfurtu s. 3-26 pełen tekst cz. 1 cz. 2 / Accomplishments of urbanist and architect Ernst May in Wrocław in the years 1919-1925 - a stage in the process towards functional Frankfurt p. 38 full text

Michał PSZCZÓŁKOWSKI, Kampus Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Toruniu 1967-1973 s. 39-52 pełen tekst / The Mikolaj Kopernik University Campus in Toruń 1967-1973 p. 52

STUDIA I MATERIAŁY / STUDIES AND MATERIALS

Hanna KOZACZEWSKA-GOLASZ, Agnieszka BERNAŚ, Portale czternastowieczne w kościołach śląskich s. 53-74 pełen tekst cz. 1 cz. 2. / Fourteenth century portals in Silesian churches p. 74

Hanna KOZACZEWSKA-GOLASZ, Agnieszka BERNAŚ, Portale czternastowieczne w kościołach śląskich, detale architektoniczne i rzeźbiarskie s. 75-92 pełen tekst cz. 1 cz. 2 / Fourteenth century portals in Silesian churches, architectural and sculptural details p. 92

Jadwiga ROGUSKA, Kształtowanie strefy wejściowej kamienic warszawskich w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku s. 93-124 pełen tekst cz. 1 cz. 2 / Shaping the entrance zone to warsaw tenement houses in the second half of the XIX century and in the beginning of the XX century p. 125

Paweł WĄSOWSKI, Przejawy ekspresjonizmu w architekturze domów wielorodzinnych spółdzielni budowlano-mieszkaniowych w Warszawie w okresie międzywojennym XX wieku 126-137 pełen tekst / Signs of expressionism in multi-family architecture of housing cooperatives in Warsaw in the interwar periods p. 138