POMIARY DETALU ARCHITEKTONICZNEGO KAMIENIC WARSZAWSKICH Z DRUGIEJ POŁOWY XIX I POCZĄTKU XX WIEKU
JADWIGA ROGUSKA
Autorka zapoczątkowała swe badania nad detalem architektonicznym kamienic warszawskich z drugiej połowy XIX i początku XX wieku w latach 70. wieku XX. Badania oparte na studiach archiwalnych, bibliotecznych a zwłaszcza na obserwacjach terenowych i na gromadzonej przez lata dokumentacji fotograficznej posłużyły jako podstawa wykładów na temat detalu architektonicznego prowadzonych na Studium Podyplomowym Konserwacji Zabytków Politechniki Warszawskiej w latach 1974-1991, następnie wykładów fakultatywnych na studiach architektonicznych na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej prowadzonych do 2005 r. Wyniki badań na różnymi rodzajami detalu architektonicznego stały się tematem cyklu artykułów publikowanych, poczynając od 1978 r. po czasy obecne, głównie w „Kwartalniku Architektury i Urbanistyki” (ich spis w nr 2/2011 Kwartalnika). W 2006 r. autorka artykułu zainicjowała w ramach kierowanego przez nią Zakładu Historii Architektury Powszechnej na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej inwentaryzację pomiarową detalu architektonicznego kamienic warszawskich. W niniejszym sprawozdaniu zreferowane zostały cele i tematyka pomiarów w latach 2006-2011 oraz załączony wybór rysunków pomiarowych i spis mierzonych obiektów.
Słowa kluczowe: Warszawa, kamienice, detal architektoniczny, pomiary, rysunki