ZAGADNIENIA OCENY I CERTYFIKACJI OBIEKTÓW ARCHITEKTURY ZRÓWNOWAŻONEJ

LUCJAN KAMIONKA

Rozwój zrównoważony obejmujący trzy obszary uwarunkowań: ekologicznych, społecznych i ekonomicznych kształtowanych w sposób harmonijny. Rola architektury i budownictwa jako jednego z największych sektorów gospodarki jest istotna w kreowaniu rozwoju zrównoważonego. Programy takie jak BREEAM, LEED skodyfikowały procedury projektowania i nadają budynkom zrealizowanym zgodnie z ustalonymi w nich standardami certyfikaty. Programy te cieszą się coraz większym prestiżem wśród inwestorów, użytkowników i projektantów. Nie wszyscy Inwestorzy głównie z przyczyn ekonomicznych będą ubiegać się o certyfikaty i poddawać rygorom oceny kwalifikacyjnej. Projektanci i inwestorzy powinni jednak stosować standardy projektowania również poza procedurami programu certyfikującego, dla osiągnięcia celów sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi.

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, architektura zrównoważona, programy certyfikujące