FRANCISZEK PIAŚCIK 1902-2001

MIRIAM WIŚNIEWSKA

Franciszek Piaścik, profesor zwyczajny na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, całe swoje zawodowe życie poświęcił problematyce architektury i planowania wsi, zarówno jako nauczyciel akademicki, jak też naukowiec. Wywodził się z Kurpiowszczyzny i od początku swojej działalności na polu naukowym zainteresowania swoje skierował właśnie ku tej krainie, co zaowocowało pracą doktorską p.t. „Osadnictwo w Puszczy Kurpiowskiej", obronioną i wydaną drukiem w 1939 roku. Był założycielem i wieloletnim kierownikiem Katedry Architektury i Planowania Wsi, trzykrotnym dziekanem Wydziału Architektury. W ciągu swojego długiego życia (1902-2001) wydał szereg publikacji o tematyce wiejskiej, był autorem licznych projektów architektonicznych i planistycznych, pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji zarówno na niwie naukowej jak i społecznej, w dowód czego otrzymał prestiżowe nagrody, medale i wyróżnienia. M.in. order Odrodzenia Polski-Krzyż Oficerski IV klasy, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal Politechniki Warszawskiej, Jako 18-letni młodzieniec brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej i został ranny w tym samym roku pod Słuckiem. Za obronę kraju w 1932 roku został odznaczony Medalem Niepodległości. Pośmiertnie, 18 stycznia 2001 roku, został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.