SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
KOMITETU ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI PAN W ROKU 2007

Artykuł zawiera podsumowanie działalności Komitetu w 2007 roku oraz informacje dotyczące tematyki zebrań plenarnych przewidzianych
w roku 2008.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMITETU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK W ROKU 2007


Działalność Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN w roku 2007 w kadencji 2007-2010:

1. Prezydium i Przewodniczący Sekcji KAiUw kadencji 2007-2010 (powołani na I Plenarnym Zebraniu KAiU PAN):

Przewodniczący: prof. Zbigniew Bać

Zastępcy Przewodniczącego: prof. Wojciech Buliński
prof. Konrad Kucza-Kuczyński

Przewodniczący Sekcji:
Sekcja Architektury - prof. Dariusz Kozłowski
Sekcja Urbanistyki - prof. Nina Juzwa
Sekcja Historii i Konserwacji - prof. Krzysztof Pawłowski

Inni:
Przewodniczący honorowy PAN: prof. Witold Cęckiewicz
Członek korespondent PAN: prof. Edmund Małachowicz

Sekretarz Naukowy: dr Ada Kwiatkowska

2. Tematyka zebrań plenarnych KAiU w roku 2007 w kadencji 2007-2010:

W roku 2007, w kadencji 2007-2010, odbyły się 3 plenarne spotkania Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN:

2.1 Pierwsze plenarne spotkanie Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN w roku 2007 było spotkaniem wyborczym i odbyło się dnia 18.06.2007.
W spotkaniu wzięło udział 15 członków Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN.

2.2 Drugie plenarne spotkanie Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN w kadencji 2007-2010 odbyło się dnia 24.09.2007 r. w sali Rady Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Program spotkania obejmował: wręczenie nominacji nowo wybranym członkom Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN, wybory uzupełniające składu Prezydium KAiU PAN, ramowy plan działań KAiU PAN w kadencji 2007-2010 – ref. Przewodniczący KAiU PAN – Prof. Zbigniew Bać, aktualne problemy wydawnicze Kwartalnika Architektury i Urbanistyki PAN – ref. Prof. Lech Kłosiewicz oraz informacje i wolne wnioski. W spotkaniu wzięło udział 19 uczestników - członków Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN (protokół z dn. 24.09.2007).

2.3 Trzecie plenarne spotkanie Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN w kadencji 2007-2010 odbyło się dnia 09.11.2007 roku w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. Plenarne spotkanie KAiU PAN zostało zorganizowane na zakończenie Konferencji Naukowej, odbywającej się w dniach 8-9.listopada w Gliwicach, ULAR – Odnowa Krajobrazu Miejskiego pt. „Bramy i Granice Miasta”. Program spotkania obejmował następującą problematykę: informacje bieżące, organizacja i terminy Międzynarodowej Konferencji Poznań 2008’ (Tytuł roboczy: „Nauka w sztukach stosowanych” – architektura, design, architektura wnętrza, meblarstwo, grafika użytkowa, rzeźba, parki, ogrody), Wydawnictwo pt.: „Nauka Polska – Architektura i Urbanistyka” część I, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki (referent: prof. Lech Kłosiewicz) oraz wolne wnioski,. Po plenarnym spotkaniu KAiU PAN odbyło się zebranie Komitetu Redakcyjnego „Kwartalnika Architektura i Urbanistyka”. W III Plenarnym spotkaniu KAiU PAN wzięło udział 15 uczestników - członków Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN (protokół z dn. 09.11.2007).

3. Działalność Przewodniczącego, Prezydium oraz członków Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN w roku 2007 w kadencji 2007-2010:

3.1 Przewodniczący Komitetu prof. Zbigniew Bać podjął międzynarodową współpracę dot. problematyki „Habitatów bezpiecznych” – cykl międzynarodowych seminariów we Wrocławiu, Karlsruhe i w Alzacji w ramach Szkoły Naukowej Habitat (Przewodniczący – prof. Zbigniew Bać) pod patronatem Unii Europejskiej, z udziałem Prezesa PAN prof. Michała Kleibera oraz Sekretarza ds. Rozwoju Regionalnego UE – prof. Danuty Hübner.
Forum do Współpracy w Europie – organizacja międzynarodowej konferencji w Karlsruhe: „Habitaty bezpieczne – bezpieczeństwo w osiedlach i miastach europejskich”, 09-10.07.2007.

3.2 Kontynuacja współpracy naukowej KAiU PAN z Komitetem Nauki o Sztuce – wspólne działania i przygotowania do udziału w Konferencji Międzynarodowej w Królewcu (Kaliningrad) dot. „Odnowy Centrum Kaliningradu”. Uczestnictwo Przewodniczącego KAiU PAN, wraz z Komitetem Nauki o Sztuce, w programie opracowania wytycznych do projektów humanizacji śródmiejskiej zabudowy Kaliningradu, co oznacza rozszerzenie działalności KAiU PAN na forum międzynarodowym. Organizacja międzynarodowego seminarium nt. „Rewitalizacja historycznego centrum Królewca” wspólnie z Komitetem Nauki o Sztuce PAN – 26.10.2007, Warszawa, Instytut Nauki o Sztuce, uczestnicy: 52 osoby, w tym 8 uczestników zagranicznych - Przewodniczący Rady Konsultacyjnej: prof. Zbigniew Bać.

3.3 Przewodniczący Komitetu prof. Zbigniew Bać przedstawił zamierzenia KAiU PAN odnośnie wydawania nowych zeszytów „Kwartalnika Architektura i Urbanistyka”. Od 1 stycznia 2008 roku zostanie podjęta próba redagowania Kwartalnika na bieżąco. Nowym Redaktorem Naczelnym została prof. Jadwiga Roguska.

3.4 Na wniosek Przewodniczącego KAiU PAN odbyło się spotkanie Komitetu Redakcyjnego „Kwartalnika Architektura i Urbanistyka” (w Gliwicach) w sprawie nadrobienia zaległości w wydawaniu kolejnych numerów oraz poszukiwania nowej aktywniejszej formuły działania Kwartalnika.

3.5 Przewodniczący Komitetu prof. Zbigniew Bać zainicjował przygotowania do Wydawnictwa i druku w 2008 roku opracowania nt. „Nauka Polska – Architektura i Urbanistyka”, część I – książki, ktora będzie wydana z okazji Kongresu 2009 r. (Kongres Kraków 2009 – międzynarodowa konferencja nt. „Nauka i architektura” – prof. D. Kozłowski i prof. M. Misiągiewicz; zespół odpowiedzialny za redakcję: prof. Z. Bać, prof. J. Gyurkovich, prof. A. Kiciński, prof. W. Wiśniewska, prof. A. Baranowski). Przygotowywana publikacja ma być prezentacją tematyki badawczej w dziedzinie architektura i urbanistyka, podejmowanej w Polsce od 1945 roku do dzisiaj, na Wydziałach Architektury oraz w ramach grantów badawczych (zestawienie i krótka charakterystyka: tematy i streszczenia prac habilitacyjnych, tematyka prac doktorskich, tematyka grantów badawczych).

3.6 Prof. Zbigniew Bać wybrany na członka zwyczajnego Międzynarodowej Akademii Architektury Serbii (maj 2007).

4. Omówienie prac i planów naukowo-badawczych Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN oraz Sekcji Urbanistyki, Architektury, Historii i Konserwacji KAiU PAN w roku 2007 kadencji 2007-2010 oraz ich wpływu na rozwój dyscyplin naukowych z zakresu architektury (architektura budowli i wnętrz, ochrona zabytków, urbanistyka, gospodarka przestrzenna):

4.1 Komitet Architektury i Urbanistyki (Przewodniczący KAiU - prof. Zbigniew Bać) – Dyscyplina naukowa: architektura (w tym: architektura budowli i wnętrz, ochrona zabytków, urbanistyka, gospodarka przestrzenna)
-Zadania: organizowanie seminariów naukowych oraz współudział w organizowaniu konferencji przez środowiska naukowe i twórcze skupione wokół Wydziałów Architektury lub stowarzyszeń SARP i TUP, wypracowywanie wspólnych opinii i stanowisk dotyczących przeobrażeń przestrzeni w Polsce.
-Tematyka prac Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN dotyczy podstawowych zagadnień dla nauki polskiej – w dziedzinie architektury i urbanistyki. Ramowy plan działań KAiU PAN w kadencji 2007-2010 odnosi się do priorytetowych kierunków badań, sformułowanych w poprzedniej kadencji działania KAiU PAN, takich jak:
1.Harmonijny i zrównoważony rozwój środowiska zurbanizowanego
2.Polska architektura mieszkaniowa – tożsamość, modernizacja, humanizacja
3.Konserwacja zespołów zabytkowych i rewitalizacja obszarów ery postindustrialnej.

-Organizowanie lub współorganizowanie seminariów i konferencji naukowych przez KAiU PAN:
-Międzynarodowa konferencja nt. „Miejsca duchowe: Bezgłośny szept głośnych emocji” w Warszawie dn. 06.10.2007 r. (UIA, ICOMOS, KAiU PAN)

4.2 Sekcja Architektury (Przewodniczący Sekcji - prof. Dariusz Kozłowski) – Dyscyplina naukowa: architektura budowli i wnętrz
- Zadania: organizowanie seminariów naukowych na wąski wybrany temat z zakresu architektury polskiej z udziałem moderatora oraz współudział w organizowaniu konferencji przez środowiska naukowe i twórcze skupione wokół Wydziałów Architektury lub stowarzyszenia SARP.
- Tematyka prac Sekcji Architektury: polska architektura mieszkaniowa, ochrona architektury modernistycznej oraz kodyfikacja pojęć teoretycznych na poziomie polskiej architektury współczesnej.

- Organizowanie lub współorganizowanie seminariów i konferencji naukowych przez Sekcję Architektury KAiU PAN:
- Konferencja naukowa nt. „Definiowanie przestrzeni architektonicznej: Co z tym pięknem w architekturze współczesnej” na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, w dniach 23-24.11.2007

4.3 Sekcja Urbanistyki (Przewodniczący Sekcji - prof. Nina Juzwa) –
Dyscyplina naukowa: urbanistyka i gospodarka przestrzenna
- Zadania: Do podstawowych zadań Sekcji Urbanistyki należy: intensyfikacja współpracy między KAiU a stowarzyszeniami i organizacjami zawodowymi np. SARP i TUP, organizowanie i współorganizowanie konferencji i sympozjów naukowych w zakresie tematyki prac Sekcji.
- Tematyka prac Sekcji Urbanistyki dotyczy w głównej mierze takich zagadnień, jak: porównawcze analizy narzędzi sterowania procesem przekształceń przestrzeni w Polsce i krajach Unii Europejskiej, określenie warunków wejścia na drogę harmonijnego rozwoju oraz standardów jakości przestrzeni.

- Organizowanie lub współorganizowanie seminariów i konferencji naukowych przez Sekcję Urbanistyki KAiU PAN:
- Międzynarodowa konferencja ULAR-3: Odnowa krajobrazu miejskiego nt. „Bramy i granice miasta” na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, w dniach 8-9.11.2007.
- Międzynarodowa konferencja nt. „Ochrona środowiska w planowaniu przestrzennym” na wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, w dniach 29-30.11.2007.

4.4 Sekcja Historii Architektury, Urbanistyki i Konserwacji Zabytków (Przewodniczący Sekcji - prof. Krzysztof Pawłowski) – Dyscyplina naukowa: ochrona zabytków, architektura i urbanistyka
- Zadania: organizowanie seminariów naukowych oraz współudział w organizowaniu konferencji przez środowiska naukowe i twórcze skupione wokół Wydziałów Architektury lub stowarzyszeń SARP i TUP.
- Tematyka prac Sekcji Historii i Konserwacji: identyfikacja najwartościowszych obiektów i zespołów architektury polskiej, ze szczególnym wyróżnieniem architektury XX-wiecznej oraz obiektów transportu i użyteczności publicznej, problem rewitalizacji obiektów i obszarów poprzemysłowych, diagnoza wpływu przemian ustrojowych na kształtowanie miasta historycznego ze sformułowaniem wniosków i zaleceń, a także kontynuacja prac z zakresu budownictwa drewnianego.

5. Publikacje naukowe – Wydawnictwa:
- „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”
- Materiały pokonferencyjne: ULAR-3: Odnowa krajobrazu miejskiego nt. „Bramy i granice miasta”, Wydział Architektury, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007 (w druku).Sekretarz Naukowy Przewodniczący
Komitetu AiU PAN Komitetu AiU PAN


dr Ada Kwiatkowska prof. Zbigniew BaćZałączniki:
1. Lista członków KAiU PAN w kadencji 2007-2010
2. Tematyka zebrań plenarnych Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk w roku 2008TEMATYKA ZEBRAŃ PLENARNYCH KOMITETU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK W ROKU 2008 :


1. IV Plenarne Spotkanie Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN – luty/marzec, 2008 Warszawa

Temat: Nauka Polska – Architektura i Urbanistyka
kontynuacji prac i dyskusji nad opracowaniem dorobku polskiej nauki w dziedzinie architektury i urbanistyki


2. V Plenarne Spotkanie Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN – kwiecień/maj, 2008
Poznań

Temat: „Nauka w sztukach stosowanych”
Międzynarodowa konferencja, Poznań, kwiecień-maj 20083.VI Plenarne Spotkanie Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN – październik/listopad, 2008
Wrocław

Temat: Pro-ekologiczny Habitat
Międzynarodowa konferencja i warsztaty architektoniczne, Wrocław
Sekretarz Naukowy Przewodniczący
Komitetu AiU PAN Komitetu AiU PAN


dr Ada Kwiatkowska prof. Zbigniew Bać