V Plenarne Zebranie KAiU PAN w kadencji 2020-2023, dnia 13.05.2022r. PAN, PKiN, Warszawa

 

PORZĄDEK V ZEBRANIA PLENARNEGO KOMITETU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK W KADENCJI 2020-2023
A po wciśnięciu „więcej”
PORZĄDEK V ZEBRANIA PLENARNEGO KOMITETU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK W KADENCJI 2020-2023
1. przywitania, przyjęcie porządku zebrania, zagajenie Przewodniczącego Komitetu,
2. dyskusja nad propozycjami dotyczącymi Komitetu, jakie pojawiły się na zebraniu plenarnym Wydziału IV
4. krótkie sprawozdania Przewodniczących Sekcji z działalności tychże,
5. Informacje na temat działalności KAiU PAN: konferencje, patronat, promocja itp,
6. Informacja nt. "Kwartalnika AiU",
7. Książka pt. „Architektura Urbanistyka Sztuka” - prezentacja pierwszego wydruku,
9. Sprawy wniesione, informacje, wolne wnioski
10. Uzgodnienie terminu następnego spotkania, zamkniecie zebrania.