SPRAWOZDANIE Z V PLENARNEGO ZEBRANIA KOMITETU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK W KADENCJI 2011-2014
 
 
Wrocław, 20.10.2012
 
 
V Plenarne Zebranie Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk odbyło się w sobotę 20.października 2012 r. we Wrocławiu na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej w godzinach od 14.00 do 18.00. w ramach Międzynarodowej Konferencji i Warsztatów Architektonicznych „HABITATY – Architektura Socjalna”. Program zebrania obejmował część seminaryjną oraz zebranie Prezydium KAiU.
 
Przebieg zebrania :
 1. Seminarium naukowe
 • seminarium naukowe KAiU pod tytułem przewodnim „Architektura socjalna” z udziałem uczestników warsztatów architektonicznych oraz międzynarodowej konferencji naukowej „HABITATY”  - w tym studentów wydziałów architektury
 • powitanie zebranych i wprowadzenie – Przewodniczący Komitetu
  prof. Zbigniew Bać
 • prezentacja rezultatów warsztatów architektonicznych na temat architektury socjalnej, omówienie założeń i rozwiązań projektowych zespołów socjalnych – przedstawiciele grup roboczych
 • ogłoszenie wyników konkursu architektonicznego dla studentów, wystawa prac konkursowych i warsztatowych
 • referaty naukowe:
 1. Cezary Bednarski, profesor wizytujący Politechniki Wrocławskiej, Londyn
 2. prof. Andrzej Baranowski – KAiU PAN – Politechnika Gdańska
 3. prof. Wojciech Bonenberg – KAiU PAN – Politechnika Poznańska
 
2. Zebranie Prezydium
 • sprawy bieżące
 • ustalenie terminów i tematyk kolejnych zebrań plenarnych, seminariów i konferencji Komitetu:
  • 11-12 stycznia 2013, Poznań – temat : „Wizja architektury jutra” Międzynarodowa Konferencja + seminarium KAiU PAN.
  •   5 lipca 2013 Warszawa, temat: "Edukacja architektoniczna"
  •  26-27 września 2013 Jura Krakowsko-Częstochowska - Międzynarodowa Konferencja "ULAR - Odnowa Krajobrazu Miejskiego"
  • 25-26. października 2013, Kazimierz nad Wisłą „Rok renesansu lubelskiego” – Międzynarodowa Konferencja + seminarium KAiU PAN
 • sprawozdanie z prac redakcyjnych Kwartalnika Architektury i Urbanistyki - Redaktor Naczelna prof. Danuta Kłosek-Kozłowska
 
 
Na tym obrady zakończono.
 
Wrocław dn. 20. października 2012
 
 
 
dr Wojciech Januszewski                                                                 prof. Zbigniew Bać
Sekretarz Naukowy                                                                         Przewodniczący
KAiU PAN                                                                                      KAiU PAN
 
 
__________
 

 

A REPORT ON THE 5TH PLENARY MEETING OF THE COMMITTEE ON ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES IN 2011-2014 TERM

Wrocław, 20 October 2012

5th Plenary Meeting of the Committee on Architecture and Urban Planning of the Polish Academy of Sciences took place on Saturday, 20th October 2012 in Wrocław at the Faculty of Architecture of Wrocław University of Technology from 2 p.m. to 6 p.m. as part of International Conference and Architecture Workshops “HABITAT – Social Architecture.” The programme of the meeting included the seminar part and the meeting of the Presidium of  The Committee on Architecture and Urban Planning.

Course of meeting:

1. Science seminar

  • Science seminar of The Committee on Architecture and Urban Planning with  the leading title “Social Architecture” with the participation of members of architecture workshops and international scientific conference “HABITATY” – including students of the Faculty of Architecture
  • welcome and introduction – Chairman of the Committee Prof. Zbigniew Bać
  • presentation of the results of architecture workshops on the subject of social architecture, discussion of the assumptions and project solutions of social units – representatives of working teams
  • the announcement of the results of architectural competition for students, exhibition of workshop and competition works
  • scientific reports:
  1. Cezary Bednarski, visiting professor of Wrocław University of Technology, London
  2. Prof. Andrzej Baranowski - PAS Committee on Architecture and Urban Planning – Gdańsk University of Technology
  3. Prof. Wojciech Bonenberg – PAS Committee on Architecture and Urban Planning – Poznań University of Techology

  2. Presidium Meeting

   • current issues
   • arrangement of the terms of next plenary meetings, seminars and conferences of the Committee:
   1. 11 – 12 January 2013, Poznań – subject: “Vision of tomorrows’s architecture” International Conference + PAS Committee on Architecture and Urban Planning seminar
   2. 5 July 2013 Warsaw, subject: Archtectural education"
   3. 26-27 September Polish Jurassic Highland - International Conference "ULAR - Urban Landscape Renewal"
   4. 25 – 26 October 2013, Kazimierz Dolny “The Year of Lublin Renaissance” – International Conference + PAS Committee on Architecture and Urban Planning seminar
   • report on the works of editorial section of Kwartalnik Architektury i Urbanistyki (Quarterly of Architecture and Urban Planning) – the editor-in-chef – Prof. Danuta Kłosek-Kozłowska

   There the meeting was concluded.

   Wrocław, 20 October 2012

   Dr. Wojciech Januszewski
   Research Secretary of PAS Committee on Architecture and Urban Planning
     
   Prof. Zbigniew Bać
   Chairman of PAS Committee on Architecture and Urban Planning