SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMITETU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK W ROKU 2011 -
W KADENCJI 2007-2010


Działalność Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN w roku 2011 w kadencji 2007-2010:

1. Prezydium i Przewodniczący Sekcji KAiU w kadencji 2007-2010:
Przewodniczący: prof. Zbigniew Bać Zastępcy Przewodniczącego: prof. Wojciech Buliński, prof. Konrad Kucza-Kuczyński
Przewodniczący Sekcji:
Sekcja Architektury: prof. Dariusz Kozłowski
Sekcja Urbanistyki: prof. Nina Juzwa
Sekcja Historii i Konserwacji: prof. Krzysztof Pawłowski
Inni:
Przewodniczący honorowy PAN: prof. Witold Cęckiewicz
Członek korespondent PAN: prof. Edmund Małachowicz
Sekretarz Naukowy: dr Ada Kwiatkowska


2. Tematyka zebrań plenarnych KAiU w roku 2011 w kadencji 2007-2010:
W roku 2011 odbyły się 3 plenarne spotkania Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN:

2.1 Pierwsze (piętnaste) plenarne spotkanie Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN odbyło się dnia 25.03.2011 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w godzinach 11.30-15.00. Program spotkania obejmował następującą problematykę: O urbanistyce refleksji kilka – prof. Nina Juzwa (prezentacja odwołana przez autora z przyczyn osobistych), sprawozdanie z działalności KAiU PAN za rok 2010 – prof. Zbigniew Bać, wybrane problemy z Plenarnego Zebrania Wydziału IV Nauk technicznych PAN, sprawy bieżące i wolne wnioski. W XV Plenarnym spotkaniu KAiU PAN wzięło udział 15 uczestników – 14 członków Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN oraz 1 zaproszony gość (protokół z dn. 25.03.2011).

2.2 Drugie (szesnaste) plenarne spotkanie Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN odbyło się dnia 10.06.2011 roku w sali Rady Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej w godzinach 12.00-15.00. Program spotkania obejmował następującą problematykę: O urbanistyce refleksji kilka – prof. Nina Juzwa, wyróżnienia Prezydium KAiU PAN za duży wkład w pracy Komitetu Architektury i Urbanistyki, sprawozdanie z obrad Wydziału IV PAN i Zgromadzenia Ogólnego PAN, Kwartalnik Architektura i Urbanistyka KAiU PAN, wypowiedzi V-ce Przewodniczących Prezydium Komitetu oraz Przewodniczących Sekcji Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN, bieżące informacje i wolne wnioski. W XVI Plenarnym spotkaniu KAiU PAN wzięło udział 15 uczestników – 14 członków Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN oraz 1 zaproszony gość (protokół z dn. 10.06.2011).

2.3 Zebranie Prezydium Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN. Przeprowadzenie wyborów Przewodniczącego na nową kadencję.
Posiedzenie KAiU PAN odbyło się w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki w dniu 2011-12-05
Zebranych – zaproszonych członków Komitetu, wybranych na nową kadencję przywitał Dziekan Wydziału IV - Marian Piotr Kaźmierkowski, prof., członek korespondent PAN, który przedstawił sytuację Komitetu AiU w strukturze PAN w świetle obowiązujących nowych ustaleń (ustawa z dnia 3 kwietnia 2010):
• Zmieniła się struktura PAN – jest 5 wydziałów zamiast 7. Poinformował zebranych, że Prezesem PAN na nową kadencję 2011-2014 został wybrany ponownie prof. dr hab. inż., cz. Rzecz. PAN Michał Kleiber. Wiceprezesami w nowej kadencji zostali: prof. dr hab., cz. kor. PAN Marek Cyprian Chmielewski, prof. dr hab., cz. kor. PAN Ryszard Józef Górecki, prof. dr hab., cz. kor. PAN Andrzej Górski, prof. dr hab., cz. kor. PAN Mirosława Renata Marody.
• Wydział IV Nauk Technicznych, w skład którego wchodzi KAiU PAN, liczy 21 Komitetów.
• W skład Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN wchodzi 21 członków z wyboru. Komitet może poszerzyć swój skład o wybitnych specjalistów w liczbie 1/3 składu członków z wyboru.
• Członkami Sekcji Komitetu mogą być tylko członkowie Komitetu. Do pracy w Sekcji mogą być zaproszeni dodatkowo pracownicy naukowi, jednak nie mogą być oni uznawani za członków Komitetu.
• Komitet może uchwalić własny regulamin, który może być zatwierdzony przez Wiceprezesa prof. dr hab., Marek C. Chmielewskiego.
Dziekan Wydziału IV - prof. Marian Piotr Kaźmierkowski wręczył nominacje członkom Komitetu AiU, wybranym na nową kadencję 2012-2015. Nominacje odebrali obecni na zebraniu członkowie Komitetu: prof. Zbigniew Bać, prof. Wojciech Bonenberg, prof. Dariusz Kozłowski, prof. Maria Misiągiewicz, prof. Sławomir Gzell, prof. Zbigniew Paszkowski, prof. Krzysztof Pawłowski, prof. Jacek Gyurkovich, prof. Ewa Kuryłowicz, prof. Jan Chmielewski, prof. Andrzej Baranowski, prof. Stefan Wrona, prof. Marian Fikus, prof. Lech Kłosiewicz.
Dziekan Wydziału IV – prof. Marian Piotr Kazimierkowski po przedstawieniu sytuacji prawnej dotyczącej możliwości kandydowania członków Komitetu na stanowisko Przewodniczącego Komitetu - zaproponował przeprowadzenie wyborów.
• Wybrana została w głosowaniu jawnym (jednomyślnie) Komisja Skrutacyjna w składzie zaproponowanym przez prof. Zbigniewa Bacia (innych kandydatur nie zgłoszono, kandydaci do składu komisji wyrazili zgodę na proponowaną funkcję): prof. Maria MIsiągiewicz, prof. Andrzej Baranowski, prof. Marian Fikus.
• Prof. Marian Piotr Kazimierkowski zgłosił kandydaturę prof. Zbigniewa Bracia na stanowisko Przewodniczącego Komitetu AiU, który wyraził zgodę na kandydowanie na to stanowisko na okres nowej kadencji.
• Prof. Lech Kłosiewicz zgłosił kandydaturę prof. Sławomira Gzella.
• Prof. Sławomir Gzell podziękował za tą propozycję ale nie wyraził zgody na kandydowanie na stanowisko Przewodniczącego Komitetu AiU.
• Ponieważ nie zostały zgłoszone inne propozycje, przeprowadzone zostało tajne głosowanie
• Komisja Skrutacyjna po przeliczeniu głosów złożyła na ręce Dziekana Wydziału IV, prof. Mariana Piotra Kazimierkowskiego protokół z przebiegu tajnych wyborów .
• W głosowaniu tajnym zdecydowaną większością głosów został wybrany na stanowisko Przewodniczącego Komitetu AiU w kadencji 2011-2014 prof. Zbigniew Bać (14 osób obecnych uprawnionych do głosowania; 13 głosów tak, 0 głosów nie, 1 głos wstrzymujący się).
Dziekan Wydziału IV – prof. Marian Piotr Kazimierkowski po przedstawieniu wyników wyborów złożył gratulacje prof. Zbigniewowi Baciowi. Przypomniał, że niezbędne jest aktualizowanie strony internetowej Komitetu – powinno się na niej pojawić sprawozdanie z ubiegłego roku, informacja o nowym składzie Komitetu i przeprowadzonych wyborach. Poinformował również, że w połowie 2012 roku planowane są wybory członków krajowych PAN. Wybory są wolne, nie ma limitów miejsc dla Komitetów, nie ma tez dodatkowego miejsca na członka krajowego dla Komitetu AiU. Komitet powinien określić jaka wysokość współczynnika Hirscha (wskaźnik h) jest właściwa i charakterystyczna dla specyfiki dyscypliny architektura i urbanistyka i poinformować jak plasuje się dyscyplina na tle europejskim.

Dziekan Wydziału IV – prof. Marian Piotr Kazimierkowski: Członkowie Sekcji, którzy nie SA członkami Komitetu, są tylko członkami Sekcji.
Przewodniczący Komitetu AiU prof. Zbigniew Bać: podziękował zebranym za zaufanie i wybór na Przewodniczącego Komitetu. Poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłego w ubiegłym roku członka Komitetu AiU prof. dr hab. inż. arch. Macieja Kysiaka. Poinformował zebranych o powodach nieobecności kilku członków Komitetu (prof. W. Cęckiewicza, prof. E. Małachowicza, prof. A. Kadłuczki, prof. E. Trockiej-Leszczyńskiej). Poprosił o przemyślenie propozycji kandydatów na stanowiska Przewodniczących Sekcji Komitetu oraz na wybory członków dokooptowanych – uzupełniających skład Komitetu. Poinformował, że możemy w drodze wyborów na plenarnym posiedzeniu Komitetu dokooptować 7 wybitnych specjalistów, niekoniecznie architektów, którzy staną się pełnoprawnymi członkami Komitetu. Zaproponował, żeby wybory nowych członków oraz Przewodniczących Sekcji przeprowadzić na następnym zebraniu – w dniu 13 stycznia 2012 roku o godz. 12:00.


3. Działalność Przewodniczącego, Prezydium oraz członków Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN w roku 2008 w kadencji 2007-2010:

3.1 Przewodniczący Komitetu prof. Zbigniew Bać przedstawiał wielokrotnie stanowisko KAiU na forum Polskiej Akademii Nauk w sprawie propozycji Reformy Nauki oraz reorganizacji PAN, w tym: brał udział w pracach nad bieżącymi kierunkami rozwoju nauki, miejscem Komitetu Architektury i Urbanistyki w strukturze PAN (zespół integracyjno-badawczy z zakresu: budownictwa, architektury i urbanistyki, transportu, akustyki) oraz w strukturze Wydziału Nauk Technicznych w ramach proponowanych Sekcji (mechanika, budowa maszyn i materiały, nauki elektryczne i informacyjne oraz inżynieria procesów przestrzeni i zasobów naturalnych). Członkowie Komitetu upoważnili Przewodniczącego KAiU PAN prof. Zbigniewa Bacia do udzielenia odpowiedzi odmownej na propozycję przystąpienia Komitetu do Sekcji Wydziału IV, ze względu na ich zawężający charakter tematyczny, w porównaniu z interdyscyplinarnym charakterem dziedziny architektura i urbanistyka.

3.2 Kontynuacja współpracy między KAiU PAN, SARP oraz Radą Architektury Polskiej SARP, której celem jest zdefiniowanie podstawowych założeń polskiej polityki architektonicznej. Inicjatorem tej współpracy jest Przewodniczący Komitetu prof. Zbigniew Bać, zaś jej koordynatorem z ramienia KAiU PAN jest prof. Lech Kłosiewicz.

3.3 Kontynuacja współpracy naukowej KAiU PAN z Komitetem Nauki o Sztuce – wspólne działania dot. Odnowy Centrum Kaliningradu (Przewodniczący Rady Konsultacyjnej: prof. Zbigniew Bać).

3.4 Inne działania:
- Praca w zespole ekspercko-integracyjnym na temat postulatów dotyczących struktury Komitetów Naukowych IV Wydziału Nauk Technicznych PAN.
- Współudział w Konferencji:
- Udział Przewodniczącego Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN w: Komisji Doktora Honoris Causa – Prof. Stanisława Liszewskiego Politechnika Łódzka - recenzent

3.5 "Kwartalnik Architektury i Urbanistyki" jest redagowany na bieżąco jako pismo kwartalne (pod redakcją prof. Jadwigi Roguskiej). "Kwartalnik Architektury i Urbanistyki" jest czasopismem krajowym o zasięgu międzynarodowym.
Lista wydawanych Kwartalników ze spisem treści jest dostępna na stronie internetowej KAiU PAN (spisy treści poszczególnych numerów Kwartalnika oraz streszczenia artykułów w języku polskim i angielskim, redaktor strony: mgr Iwona Szustakiewicz).
W roku 2011 zostały przygotowane 4 numery Kwartalnika Architektury i Urbanistyki:
Nr 1/2011- stron 131, nr 2/2011 – str. 86, nr3/2011-str.132, nr4/2011-str. 112.
Numery 1,2,3,4 zostały umieszczone na witrynie Komitetu i czasopisma. Jednocześnie zgodnie z zaleceniem zostały przesłane materiały numerów 1,2,3 opracowane zgodnie z wytycznymi, w wersji elektronicznej, do strony PAN, dostarczanie materiałów nr 4 jest w toku. Redakcja zajmowała się też wdrażaniem wymogów związanych z nową punktacją czasopism ogłoszoną w 2011 r. przez MSWi N, uzyskując pozytywne rezultaty w zakresie min: stabilnego ukazywania się czasopisma (przygotowano 4 numery), recenzowania artykułów zgodnego z wymogami MSWiN ( min. wymóg 2 recenzentów itp.) , ogłaszania listy recenzentów, wprowadzenia redaktora tematycznego. Stosownie do zmian, wprowadzone zostały zmiany w instrukcji dla Autorów. Skład Komitetu Naukowego czasopisma uzupełniło 3 profesorów zagranicznych. Na podstawie wcześniejszych i nowowprowadzonych rozwiązań redakcja wystąpiła o nową punktację.

3.6 Inne konferencje organizowane pod patronatem Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN i udziałem Przewodniczącego Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN – Komitet Naukowy, moderator

1. Konferencja: Komitet Naukowy „Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej” – Kraków, ULAR-6 „Miasto Ludziom Przyjazne” – Gliwice, „Przyszłość Miasta – Miasto Przyszłości” - Kraków

3.7 Nagrody i wyróżnienia za rok 2011:
Nadanie tytułu: Doktor Honoris Causa Prof. Sławomir Gzell.
Powołanie: Członek Polskiej Akademii Umiejętności, Prof. Marian Fikus, członek
Serbskiej Akademii Architektury Prof. Zbigniew Bać.
Prof. Marian Fikus – Nagroda Ministra Transportu i Budownictwa za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie Architektura i Budownictwo.
Prof. Andrzej Baranowski - Tytuł Profesora Nauk Technicznych
- członek Międzynarodowej Komisji ds. Edukacji Architektury(EAAE)
- ważne publikacje: „Sustainable Architectural Design”
Prof. Wojciech Bonenberg - Międzyuczelniany Projekt Badawczy “Funkcjonowanie i Kierunki Rozwoju aglomeracji poznańskiej” (praca ukończona)
- członek Centralnej Komisji ds. nadawania tytułów naukowych.

4. Omówienie prac i planów naukowo-badawczych Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN oraz Sekcji Urbanistyki, Architektury, Historii i Konserwacji KAiU PAN w roku 2008 kadencji 2007-2010 oraz ich wpływu na rozwój dyscyplin naukowych z zakresu architektury (architektura budowli i wnętrz, ochrona zabytków, urbanistyka, gospodarka przestrzenna):

4.1 Komitet Architektury i Urbanistyki (Przewodniczący KAiU - prof. Zbigniew Bać) – Dyscyplina naukowa: architektura (w tym: architektura budowli i wnętrz, ochrona zabytków, urbanistyka, gospodarka przestrzenna)
-Zadania: organizowanie seminariów naukowych oraz współudział w organizowaniu konferencji przez środowiska naukowe i twórcze skupione wokół Wydziałów Architektury lub stowarzyszeń SARP i TUP, wypracowywanie wspólnych opinii i stanowisk dotyczących przeobrażeń przestrzeni w Polsce.
-Tematyka prac Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN dotyczy podstawowych zagadnień dla nauki polskiej – w dziedzinie architektury i urbanistyki. Ramowy plan działań KAiU PAN w kadencji 2007-2010 odnosi się do priorytetowych kierunków badań, sformułowanych w poprzedniej kadencji działania KAiU PAN, takich jak:
1. Harmonijny i zrównoważony rozwój środowiska zurbanizowanego
2. Polska architektura mieszkaniowa – tożsamość, modernizacja, humanizacja
3. Konserwacja zespołów zabytkowych i rewitalizacja obszarów ery postindustrialnej.

-Organizowanie lub współorganizowanie seminariów i konferencji naukowych przez KAiU PAN - Cykl referatów w ramach Seminarium KAiU PAN:
- „O urbanistyce refleksji kilka” – prof. Nina Juzwa, Warszawa, 10.06.2011

4.2 Sekcja Architektury (Przewodniczący Sekcji - prof. Dariusz Kozłowski) – Dyscyplina naukowa: architektura budowli i wnętrz
-Zadania: organizowanie seminariów naukowych na wąski wybrany temat z zakresu architektury polskiej z udziałem moderatora oraz współudział w organizowaniu konferencji przez środowiska naukowe i twórcze skupione wokół Wydziałów Architektury lub stowarzyszenia SARP.
-Tematyka prac Sekcji Architektury: polska architektura mieszkaniowa, ochrona architektury modernistycznej oraz kodyfikacja pojęć teoretycznych na poziomie polskiej architektury współczesnej.
-Organizowanie lub współorganizowanie seminariów i konferencji naukowych przez Sekcję Architektury KAiU PAN:
- Konferencja Naukowa: „Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej” - Kraków


4.3 Sekcja Urbanistyki (Przewodniczący Sekcji - prof. Nina Juzwa) –
Dyscyplina naukowa: urbanistyka i gospodarka przestrzenna
-Zadania: Do podstawowych zadań Sekcji Urbanistyki należy: intensyfikacja współpracy między KAiU a stowarzyszeniami i organizacjami zawodowymi np. SARP i TUP, organizowanie i współorganizowanie konferencji i sympozjów naukowych w zakresie tematyki prac Sekcji.
-Tematyka prac Sekcji Urbanistyki dotyczy w głównej mierze takich zagadnień, jak: porównawcze analizy narzędzi sterowania procesem przekształceń przestrzeni w Polsce i krajach Unii Europejskiej, określenie warunków wejścia na drogę harmonijnego rozwoju oraz standardów jakości przestrzeni.
-Organizowanie lub współorganizowanie seminariów i konferencji naukowych przez Sekcję Urbanistyki KAiU PAN:
- Konferencja naukowa - ULAR „ Miasto Ludziom Przyjazne”

4.4 Sekcja Historii Architektury, Urbanistyki i Konserwacji Zabytków (Przewodniczący Sekcji - prof. Krzysztof Pawłowski) – Dyscyplina naukowa: ochrona zabytków, architektura i urbanistyka
Sekcja kontynuowała swoje współdziałanie z Polskim Komitetem Międzynarodowej Rady ochrony Zabytków ICOMOS oraz Katedrą Planowania Przestrzennego Wyższej szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.
Była współorganizatorem konferencji „Wpływ dorobku II-giej Rzeczpospolitej na urbanistykę i architekturę powojenną” (Białystok, 9-11 maja 2011 roku).
Przewodniczący i członkowie Sekcji wystąpili z referatami, które zostaną opublikowane w aktach konferencji, których ukazanie przewidziane jest na styczeń 2012 roku.
Uczestniczyliśmy w dwóch konferencjach organizowanych przez Instytut Dziedzictwa Narodowego i Polski Komitet ICOMOS na temat monitoringu obiektów wpisanych na listę dziedzictwa światowego z racji ich wyjątkowej, uniwersalnej wartości zabytkowej (Wieliczka. 8-9 września 2011 roku) oraz Systemu ochrony zabytków w Polsce (Warszawa, 8-9 grudnia 2011 roku).
Sekcja opiniowała projekt książki arch. Tadeusza Baruckiego „Architektura XX wieku w Polsce”, przewidzianej do druku w najbliższym czasie.
Rozpoczęte zostały prace nad programem planowanej w 2012 roku konferencji poświęconej twórczości architektów polskich zagranicą.
W przygotowaniu jest także kolejna konferencja PRO-REVITA której głównym wątkiem będzie „Rola sieci połączeń komunikacyjnych w rozwoju rewitalizowanych obszarów miejskich”.
Przewodniczący Sekcji powołany został przez prezydenta miasta Łodzi na eksperta od spraw rewitalizacyjni oraz przewodniczącym wojewódzkiej komisji do spraw programu opieki nad zabytkami województwa łódzkiego.
Dnia 23 lutego 2011 roku Krzysztof Pawłowski został odznaczony przez ambasadora Francji „oficerskim orderem sztuki i literatury” („l’ordre des Arts et des lettres”).
Dzięki uzyskaniu gruntu Narodowego Centrum Nauki zespół kierowany przez prof. Pawłowskiego, wraz z prof. Weroniką Wiśniewską i dr Mirosławem Wiśniewskim, podjął prace nad 3-tomowymn wydawnictwem „Urbanistyka a’ la française. 1000 lat doświadczeń i europejskich inspiracji”.
Prof. Krzysztof Pawłowski był promotorem, a prof. Zbigniew Bać i prof. Sławomir Gzell recenzentami doktoratu honoris causa wieloletniego rektora Uniwersytetu Łódzkiego prof. Stanisława Liszewskiego, nadanemu przez Politechnikę Łódzką
- Konferencja naukowa

5. Publikacje naukowe – Wydawnictwa:
- „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki” 1-2/2010, 3/2010, 4/2010 (dofinansowanie MNiSzW)
- Materiały pokonferencyjne: - Kraków – „Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej”
- Gliwice - ULAR
- „HABITATY – Rozwój Zrównoważony”

6. Wyróżniające osiągnięcia w działalności Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN w roku 2011:
- Organizacja ważnych Konferencji Międzynarodowych, które przyczyniły się do postępu wiedzy w dziedzinie Architektury i Urbanistyki oraz rozwoju teorii a także ich zastosowań pośrednich i bezpośrednich w praktyce projektowej oraz twórczości architektonicznej i dydaktycznej.
- Współpraca i aktywny udział z Polską Radą Architektury w celu opracowania POLSKIEJ POLITYKI ARCHITEKTONICZNEJ.
- Wstępne powołanie nowych Sekcji: ARCHITEKTURY WYSTAWIENNICZEJ i WZORNICTWA
- Organizacja wykładów na sesjach Komitetu dla omówienia aktualnych wydarzeń w teorii architektury oraz problemów dotyczących ładu przestrzennego w naszym kraju z udziałem zaproszonych gości: prof. Janusz Rębielak, mgr Krzysztof Chwalibóg, mgr Tadeusz Barucki oraz Zespołu Wybitnych Twórców Architektury w Polsce.

7. Tabelaryczne zestawienie prac Komitetu Architektury i Urbanistyki w roku 2011 – kadencja 2007-2010
tabela


Sekretarz Naukowy Przewodniczący
Komitetu AiU PAN Komitetu AiU PAN
dr Ada Kwiatkowska prof. Zbigniew Bać