Aktualności

1. Wręczenie Nagrody im.  Marka Witruwiusza p. prof. Krzysztofowi Pawłowskiemu za książki o urbanistyce francuskiej oraz wyróżnienia p. dr Grażynie Kodym-Kozaczko z książkę o urbanistyce Poznania w XX wieku,

2. Sprawozdanie ze spotkania plenarnego IV Wydziału (10 maja 2018r.),

3. Sprawozdanie z inauguracji pracy Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki (także 10 maja br., tyle że wieczorem)

4. Sprawozdanie z postępu prac nad książką opracowywana przez KAiU

5. Dalsza dyskusja nad proponowanym na rok przyszły programem Następcy,

6. Sprawy wniesione.

 

Porządek zebrania:

1. Sprawozdanie z działalności prezydium Komitetu, od ostatniego zebrania

2. Podsumowanie dotychczasowego stanu przygotowań do publikacji wydawnictwa NAUKA - ARCHITEKTURA - URBANSITYKA.

3. Dyskusja na temat przyszłości dyscypliny naukowej Architektura i Urbanistyka

4. Ostateczna redakcja regulaminu nagrody Komitetu AiU

5. Sprawy wniesione przez Uczestników zebrania

Porządek zebrania:

1.Krótkie sprawozdanie z działalności Prezydium, wraz z dyskusją nad tym sprawozdaniem, w tym informacja dotycząca przebiegu prac związanych z wydaniem wspólnej książki,

2. Nagroda Komitetu - sprawozdanie z obrad Kapituły Konkursowej,

3.Informacja o nagrodach IV Wydziału  PAN,

4. Dyskusja na temat pism kontestujących budowę pomników na Placu Zwycięstwa w Warszawie,

5. Wyznaczenie zadań na bieżący rok,

6. Ustalenie terminów zebrań do końca roku 2018 (lub do końca zimowego semestru roku akademickiego 2018/2019),

7. Wolne wnioski, 

8. Zamknięcie zebrania.

 

1.Krótkie sprawozdanie z działalności Prezydium, wraz z dyskusją nad tym sprawozdaniem, w tym informacja dotycząca przebiegu prac związanych z wydaniem wspólnej książki,

2. Nagroda Komitetu - sprawozdanie z obrad Kapituły Konkursowej,

3.Informacja o nagrodach IV Wydziału  PAN,

4. Dyskusja na temat pism kontestujących budowę pomników na Placu Zwycięstwa w Warszawie,

5. Wyznaczenie zadań na bieżący rok,

6. Ustalenie terminów zebrań do końca roku 2018 (lub do końca zimowego semestru roku akademickiego 2018/2019),

7. Wolne wnioski,

8. Zamknięcie zebrania.

Porządek zebrania
1. krótkie sprawozdanie z działalności prezydium Komitetu w okresie od poprzedniego zebrania
2. informacja o działalności PAN w roku 2017, na podstawie wydawnictwa rozesłanego do Komitetów
3. informacja o korespondencji z organami przygotowującymi akta prawne dotyczące naszej profesji,
4. informacja o spotkaniach naukowych, nad którymi Komitet obejmuje patronat - do akceptacji przez zebranych.
5. ustalenie daty przyjmowania książek wydanych w 2018 do Nagrody Witruwiusza, potwierdzenie składu komisji,
6. informacja nt. książki wydawanej wraz z PWN7. dyskusja na temat treści listu intencyjnego o współpracy z Narodowym Instytutem Architektury i Urbanistyki,
8. propozycje dotyczące realizacji omawianego na poprzednich zebraniach komitetowego programu "Następcy",
9. wolne wnioski i zamknięcie tej części zebrania,
9. godzina 14.00 - przejście do sali wystawowej i otwarcie wystawy "Remanent. Nostalgia magazynów”, autorstwa Sławomira Gzella

PROTOKÓŁ  VI PLENARNEGO ZEBRANIA KOMITETU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK W KADENCJI 2016-2020, Warszawa 10.01.2017

PROTOKÓŁ ZEBRANIA PLENARNEGO KAiU W WARSZAWIE