REGULAMIN KOMITETU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI

 

 

Uchwała Nr 1
Komitetu Architektury i Urbanistyki
z dnia 16.03.2012

Na podstawie § 44 Statutu Polskiej Akademii Nauk stanowiącego załącznik do uchwały Nr 8 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 24 listopada 2010 r. zatwierdzonej przez Prezesa Rady ministrów w dniu 28 grudnia 2010 r. uchwala się, co następuje:

§ 1

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN powołany uchwałą Nr 2/2011Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 26. Maja 2011 r.  uchwala regulamin Komitetu, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Wiceprezesa Akademii nadzorującego Pracę Wydziału IV PAN.

Prof. Zbigniew Bać
Przewodniczący
Komitetu Architektury i Urbanistyki

Dr  Wojciech Januszewski
Sekretarz Naukowy
Komitetu Architektury i Urbanistyki    

Załącznik do uchwały Nr 1 Komitetu Architektury i Urbanistyki z dnia 16.03.2012

 

Regulamin
Komitetu Architektury i Urbanistyki

§ 1

1. Do zakresu działania Komitetu Architektury i Urbanistyki, zwanego dalej „Komitetem”, należą sprawy wymienione w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96 poz. 619 z późn. zm.), z uwzględnieniem specyfiki dyscyplin naukowych Komitetu.

2. Tematyka prac KAiU dotyczy podstawowych zagadnień dla nauki polskiej – w dziedzinie architektury i urbanistyki. Dziedzina ta definiowana jest jako sztuka tworzenia ładu w otoczeniu dla lepszego dostosowania go do wielorakich materialnych i niematerialnych potrzeb ludzi, przez planową przemianę środowiska materialnego i wznoszenie struktur oraz budowli będących ich dziełem.

3. Podstawowe cele działań Komitetu dotyczą tworzenia i zachowania ładu przestrzennego, w zakresie :

1)    przestrzeni architektury, a zwłaszcza środowiska mieszkaniowego;

2)    przestrzeni urbanistyki, w tym szczególnie humanizacja środowiska miejskiego;

3)    dziedzictwa kulturowego w skali architektonicznej i urbanistycznej

4)    krajobrazu naturalnego i zbudowanego.

4. Komitet:

1)    prowadzi wydawnictwo p.t. „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki” z postulowaną punktacją 6-9 pkt.

2)    organizuje we współpracy z wyższymi uczelniami 3 międzynarodowe konferencje naukowe obejmujące zagadnienia teorii i twórczości w dziedzinie architektury i urbanistyki

3)    organizuje 3 seminaria na tematy dotyczące stanu i rozwoju dyscypliny naukowej - architektura i urbanistyka.

4)    realizując cele statutowe współpracuje z organizacjami i stowarzyszeniami, jak:

a.    Międzynarodowa Unia Architektów (UIA)

b.    Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków (SKZ)

c.    Polski Komitet Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS)

§ 2

Organami Komitetu są:

1)    Przewodniczący Komitetu,

2)    Prezydium Komitetu, które liczy siedem osób. W skład Prezydium wchodzą przewodniczący, 2 zastępców przewodniczącego, sekretarz naukowy Komitetu i 3 członków Prezydium.

§ 3

Do zadań Przewodniczącego Komitetu w szczególności należy:

1)  zwoływanie posiedzeń Prezydium Komitetu nie mniej niż dwa razy w roku, ustalenie porządku obrad i przewodniczenie tym zebraniom,

2)  zwoływanie posiedzeń plenarnych Komitetu oraz Prezydium Komitetu nie mniej niż cztery razy do roku, ustalenie porządku obrad i przewodniczenie tym zebraniom,

3)  reprezentowanie Komitetu w kontaktach zewnętrznych

Posiedzeniom może także przewodniczyć wyznaczony przez Przewodniczącego zastępca Przewodniczącego Komitetu.

§ 4

1.     Na wniosek zebrania plenarnego Komitetu może zostać powołany honorowy przewodniczący Komitetu. Kandydat musi pełnić funkcję przewodniczącego przez okres co najmniej dwóch kadencji, musi uzyskać przez zebranie plenarne Komitetu wysoką ocenę dorobku w zakresie kierowania Komitetem, integracji środowiska naukowego i innych prac związanych z działalnością Komitetu.

2.        Uchwała zebrania plenarnego w sprawie wyłaniania kandydata na honorowego przewodniczącego – podejmowana jest zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komitetu.

3.         Godność honorowego przewodniczącego nadawana jest dożywotnio.

4.         Honorowy przewodniczący uczestniczy we wszystkich zebraniach Komitetu bez prawa udziału w głosowaniu.

5.         W Komitecie może być powołany tylko jeden honorowy przewodniczący.

6.      Honorowy przewodniczący nie wybrany do Komitetu uczestniczy we wszystkich                 

   Zebraniach Komitetu bez prawa udziału w głosowaniu.

§ 5

Do zadań Prezydium Komitetu należy podejmowanie uchwał, w szczególności w sprawach:

1)    akceptacji tematów naukowych będących przedmiotem prac Komitetu

2)    koordynacji planów pracy Komitetu

3) współpracy z organizacjami naukowymi i stowarzyszeniami związanymi z przedmiotową dyscypliną naukową – architektura i urbanistyka.

§ 6

Do zadań Zebrania Plenarnego Komitetu Architektury i Urbanistyki należy podejmowanie uchwał, w szczególności w sprawach:

1)    regulaminu prac Komitetu i jego modyfikacji

2)    realizacji zadań Komitetu

3)    akceptacji rocznych planów pracy Komitetu

§ 7

Przewodniczący Komitetu może zwołać posiedzenie Prezydium Komitetu lub zebranie plenarne Komitetu na wniosek 30% członków Komitetu

§ 8

1.         Przewodniczący zawiadamia o terminach posiedzeń nie później niż na 14 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.

2.         Zawiadomienie następuje listownie oraz pocztą elektroniczną.

§ 9

1.  Uchwały Prezydium Komitetu oraz uchwały zebrań plenarnych Komitetu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.

2.  Uchwały w sprawach personalnych podejmowane są w głosowaniu tajnym.

3. W sprawach nie cierpiących zwłoki, z wyłączeniem spraw personalnych, Przewodniczący Komitetu może zarządzić głosowanie w drodze korespondencyjnej lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

§ 10

Z posiedzeń Prezydium Komitetu i zebrań plenarnych Komitetu sporządza się protokół który podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu i sekretarz naukowy.

§ 11

1.         W strukturze Komitetu działają trzy sekcje : Sekcja Architektury, Sekcja Urbanistyki, Sekcja Historii i Konserwacji.

2.    W strukturze Komitetu mogą działać komisje i zespoły zadaniowe, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 5 Regulaminu trybu wyboru członków Komitetu naukowego i jego organów (załącznik do uchwały nr 28/2001 Prezydium PAN z dnia 26.05.2011).

3.         Do sekcji i komisji wchodzą członkowie Komitetu.

4.      Zebranie plenarne Komitetu może powołać w drodze uchwały zespoły do realizacji określonych zadań ustalając zakres i termin ich działania.

5.     W skład zespołów o których mowa w ust. 3 mogą wejść osoby spoza Komitetu.

§ 12

1.         Komitet opiniuje kandydatów na redaktorów naczelnych wydawanych przez siebie czasopism oraz przewodniczących rad programowych.

2.         Redaktorów naczelnych i przewodniczących rad programowych zatwierdza Dziekan Wydziału IV Nauk Technicznych PAN.

3.  Ewentualnych zastępców redaktora naczelnego i redaktorów działowych oraz członków rady programowej powołuje Przewodniczący Komitetu.

4.  Prezydium Komitetu przeprowadza okresową ocenę czasopisma i odpowiada za jego poziom merytoryczny. Może też wnioskować o zmianach w komitecie redakcyjnym.

§ 13

1. Zebranie plenarne wybiera członków, przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego sekcji, komisji oraz zespołu.

2. Przewodniczącym, zastępcą przewodniczącego oraz członkami sekcji, komisji oraz zespołu mogą być tylko osoby będące członkami Komitetu.

   

Prof. Zbigniew Bać
Przewodniczący
Komitetu Architektury i Urbanistyki

Dr  Wojciech Januszewski
Sekretarz Naukowy
Komitetu Architektury i Urbanistyki