___________________________

 
Rada Naukowa / Scientific Committee
Przewodnicząca Rady Naukowej: Danuta Kłosek-Kozłowska
Członkowie - Profesorowie: Maurizio Boriani (Mediolan), Wojciech Buliński (Kraków), João Campos (Porto),
Jan Maciej Chmielewski (Warszawa), Nina Juzwa (Gliwice), Wanda Kononowicz (Wrocław),
Petro Rychkov (Równe),Elżbiera Trocka-Leszczyńska (Wrocław), Julian Wékel (Darmstadt),
Elia Zenghelis (Ateny / Rotterdam)

Redakcja
Redaktor Naczelna / Editor-in-Chief
Prof. dr hab. inż. arch. Danuta Kłosek-Kozłowska
Sekretarz Redakcji / Secretary
Dr Liliana Grabiszewska
____________________________________________

Tekst artykułu

 • tekst w jednym egzemplarzu – wydruk + CD-ROM, czcionka Times New Roman 12 pkt., odstęp między wierszami 1,5, marginesy po 2,5 cm z każdej strony (30 wierszy po około 60 znaków), format A4; cytaty w tekście prosto w cudzysłowie
 • tekst- bez wstawionych ilustracji, z odniesieniami do ilustracji, akapity wyodrębnione
 • bibliografia w układzie alfabetycznym po zakończeniu tekstu
 • przypisy dolne: czcionka Times New Roman 10 pkt., odstęp 1 – w następującej postaci:
- inicjał imienia, nazwisko autora (prosto) i tytuł dzieła (kursywą), miejsce wydania w brzmieniu oryginalnym, rok wydania, strona (s.)
- przy powoływaniu się na artykuły w czasopismach – tytuł artykułu kursywą, tytuł czasopisma prosto i w cudzysłowie, rocznik, rok, nr, strona (s.)
- przy ponownym powoływaniu się na dzieło (artykuł) – inicjał imienia, nazwisko i op. cit.
- przy powoływaniu się na kilka dzieł (artykułów) tego samego autora – po nazwisku początek tytułu…, strona (s.)
- przy powoływaniu się na źródła archiwalne – w kolejności: nazwa archiwum (i skrót), nazwa zespołu (i skróta), sygnatury, numery kart; przy ponownym odwołaniu się do tego samego źródła – skrót nazwy i sygnatura
- nazwiska i tytuły rosyjskie należy podawać w transliteracji
 • spis ilustracji - numeracja ciągła arabska, z podaniem źródeł ilustracji, wg tych samych zasad jak w przypisach, w języku polskim i angielskim
 • streszczenie w językach polskim i angielskim (wraz z tłumaczeniem tytułu)
 • słowa kluczowe w językach polskim i angielskim
 • informacja o autorze – imię i nazwisko, tytuł i/lub stopień naukowy, nazwa i adres jednostki naukowej, adres do korespondencji, telefon, e-mail
Redakcja prosi o nadsyłanie artykułów o objętości do 15 stron.
Ilustracje
 • w jednym egzemplarzu - wydruk + CD-ROM
fotografie (własne lub z prawem do publikacji) ponumerowane w kolejności ukazania się w tekście, opisane: imię i nazwisko autora, wersja cyfrowa (jpg, rozdzielczość - min. 300 dpi) wraz z wydrukiem. Wydruk ilustracji z wstawionymi podpisami polskimi i angielskimi.
Przy ilustracjach konieczne podanie autorstwa, źródła, daty zgodnie z prawem autorskim.
 ___________________________
 
Materiały prosimy nadsyłać listem poleconym na adres:
Redakcja „Kwartalnika Architektury i Urbanistyki”
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
ul. Koszykowa 55
00-659 Warszawa
Redakcja uprzejmie prosi Autorów o podanie adresu do korespondencji, adresu e-mail oraz numerów telefonów, pod którymi można uzyskać kontakt.
Pytania prosimy przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nadesłany artykuł powinien być oryginalny i nie naruszać praw osób trzecich.
Zgłoszenie artykułu do Kwartalnika Architektury i Urbanistyki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jego opublikowanie w wersji papierowej i elektronicznej, stąd wymagać będzie złożenia przez Autorów stosownych oświadczeń, dotyczących przeniesienia autorskich praw majątkowych na Polską Akademię Nauk.
Plik do pobrania OŚWIADCZENIE
PROCEDURA RECENZOWANIA
Zgłoszenie artykułu do czasopisma jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody Autora na poddanie artykułu procedurze recenzowania, zgodnej z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nadesłane artykuły, po wstępnej ocenie formalnej redaktora naczelnego, podlegają procedurze recenzowania przez dwóch Recenzentów ze stopniem profesora lub doktora habilitowanego, którzy nie są członkami redakcji pisma i nie są zatrudnieni w instytucji wydającej czasopismo. Artykuły przekazywane są do recenzji bez podania Recenzentom nazwisk Autorów. Jeśli zaistnieje potrzeba, recenzje, z zachowaniem anonimowości Recenzentów, przekazywane są Autorom do wglądu w celu odniesienia się do uwag i ewentualnego wprowadzenia korekty w artykule.
Plik do pobrania dla Recenzentów RECENZJA
INFORMATION FOR AUTHORS
Formal expectations regarding text and illustrations
Text of the article
 • text in one copy – (printout), font Times New Roman 12 points, line spacing: 1.5; margins: 2.5 cm on each side (30 lines of approximately 60 characters) in A4 format, quotations in text non-italic in quotation marks.
 • text - without inserted illustrations, references to illustrations in the text, separated paragraphs
 • in the following form notes: Times New Roman 10 points, line spacing: 1
- initial of the name, surname of the author (non-italic) and title of the work (italics) mentioned for the first time, place of publishing in the original language, year of publishing, page (p.)
- when referring to articles in magazines – title of the article in italics, title of the magazine non-italic and in quotation, volume, year, number, page (p.)
- when referring again to the work (article) – initial of the name, surname and op. cit.
- when referring to several works (articles) of the same author – the surname followed by the beginning of the title …, page (p.)
- when referring to archival sources – giving the name of the archive (and abbreviations), name of the team (and abbreviation), file numbers, card numbers; when referring again to the same source – abbreviations of names and the file numbers
- Russian surnames and titles should be given in transliteration
 • list of illustrations with the source of these illustrations according to the same rules as to notes (in Polish and English languages)
 • summary in Polish and English languages, with English translation of the title
 • key words in Polish and English languages
 • information about the author – name and surname, title/scientific degree, name and address of the scientific unit.
Illustrations

In one copy: photography (own or with copyright) described (consecutive number and description), name and surname of the author, digital version (jpg, 300 dpi) together with printout. Visuals with inserted text, drawings, prepared in the same manner, required to provide with line scale and north direction
In reference to illustration it is necessary to provide the name of the author and/or source in accordance with the copyright.
The whole material should be recorded electronically (CD-ROM), and all above materials sent via registered letter to the following address:
Redakcja „Kwartalnika Architektury i Urbanistyki”
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
ul. Koszykowa 55
00-659 Warszawa
The editorial staff kindly request you to provide us with the private address of the author, internet address and valid telephone numbers.
Should you have any questions, please send them electronically to the address: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. or by traditional mail
The submission of an article to the magazine if possible max 15 pages is equivalent to the expression of consent to publish it in paper
and electronic version

REVIEWING PROCEDURE
The submission of an article to the magazine is equivalent to the expression of the Author’s consent to review the article. The reviewing procedure is consistent with the recommendations of the Ministry of Science and Higher Education. The sent articles, after initial formal assessment of the chief editor, are handed over to two reviewers holding at least Ph.D. titles who are not employed in the institution issuing the magazine. The reviews, if needed, are shown to authors – maintaining the anonymity of the reviewers – in order to refer to comments and possibly to make corrections in the article REVIEW